1. Úvod

Nezisková  organizácia   Centrum nadania, n.o.  so sídlom    Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla    25.1.2007   bola zaregistrovaná  Obvodným  úradom  Bratislava  pod  registračným  číslom  OVVS-503/211/2007-NO.

Druh  všeobecne  prospešných  služieb:  

Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

-        služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí

-        organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok

-        organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

-        poskytovanie  informácií o uvedených aktivitách,

-        poskytovanie informácií prostredníctvom  internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

-        ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,

-        záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 5.06.2015 predloženú výročnú správu za rok 2014.

2. Prehľad  činností  vykonávaných  v  kalendárnom  roku  2014   s uvedením
     vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia  počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti:

           

 1. Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

Ukončili sme projekt  Detského N centra a teda skončila realizácia záujmových aktivít pre deti predškolského veku.

Pokračovali sme v stretnutiach  rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.    

Pokračovali sme experimentálnom overovaní  Programu  rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov  v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2014 sme vypracovali správu z prvého roku overovania experimentu a  zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V júli 2014 vyhovelo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej žiadosti o zaradenie Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA do siete škôl a školských zariadení. Následne sme 01.09.2014 otvorili prvý ročník vzdelávania nadaných žiakov v osemročnom gymnáziu.

Počas roku 2014 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami  voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA a Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 1. Informačná  činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 180 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

 1. Osvetová činnosť

V priebehu roku sme inovovali – menili vzhľad aj obsah, webovej stránky centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie  o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk.

V októbri sme zorganizovali celoslovenskú, dvojdňovú konferenciu: Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu venovanú odbornej aj širokej verejnosti. Vydali sme zborník s rovnomenným názvom ISBN 978-80-971304-1-1

 1. 2% z daní

apríli 2014 CENTRUM NADANIA n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2011, prijaté v roku 2012.

decembri 2014  bolo CENTRUM NADANIA n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

 1. Projekty

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak.....

Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu-
     tých.

Príloha č. 1  Súvaha – zaslané elektronicky

Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

                           

  

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.   

Príloha č. 3

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Príjmy a výdavky

počiatočný stav k 1.1. 2014:

v pokladni:  669,49€

na účte:    7177,07€

SPOLU:    7846,56€

Výdavky za rok 2014:

 1. na správu:
  1. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o  vedení účtu)

                                                                                                           80,98€

 1. daň z úrokov:                                                              0,80€

  

 1. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti  tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti                512 027€

 • Základná škola CENADA       499 489€
 • Gymnázium CENADA            11 394€
 • Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 1 144€

konferencia

                                                                                                                                  4888,03€

(zborník, prenájom, ubytovanie, strava, cestovné)

           

z 2% príjmu z daní

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

                                                                                                                                       11049,72€

príspevok od organizácií                                                                                                    1350€                                                                                       

 • Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak..... 1000€
  • Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA 350€

 1. SPOLU :                                                                                  529 396,53 €

                                  

1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014:      8695,53€

2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2014:           1716,80€

3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2014.             10412,33€

                                         

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov)  v členení podľa zdrojov.

Úroky v banke:                                                                                                                4,53€

Daň z úrokov:                                                                                                                              0,80€

Ministerstvo vnútra SR                                                                                            397 487€

Hlavné mesto Bratislava- Magistrát :                                                                      112 550€

Dotácie                                                                      112 200€

Projekt: Beží celá CENADA                                                350€

dary:                                                                                                                         3 422,86€

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis             1000€

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.                                  2000€

ERNI s.r.o.                                                                  200€

Pani Dudášová                                                          60€

Pán Ditrich                                                                100€

Pedagogická fakulta UK, Bratislava                          62,86€

Príspevky:

Účastníci konferencie                                                                                                                          5 074,85€

Podiel zo zaplatenej dane 2%:                                                                                  11 049,49€

SPOLU:                                                                                                                     531928,96€

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni  k 31.12.2014.

                                                                  

          

                            

8. Zmeny  a nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie, ku ktorým  došlo

     v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

  V Bratislave dňa

............................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.

revízor CENTRA NADANIA n.o.

  V Bratislave dňa

                             ............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala

                                                                                              Mgr. Martina Mátychová, PhD.

                                                                                              riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

      

  V Bratislave dňa

............................................

Mgr. Michaela Martinková

   členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

                                                                                 

2% a finančné dary použité v roku 2014

2% použité v roku 2014    
osveta WEB Asperger 2014 17,99 €
  WEB Asperger 2015 17,99 €
  WEB centrum nadania 139 €
robotický krúžok základná doska do PC 43,92 €
  baterky 17,56 €
  Eduxe - WeDo programovacie lego - zostavy, softvér, licencia, výskumná súprava, námety na činnosti 2 227,14 €
kuchársky krúžok GUZZANTI - minirúra 145 €
sociálne vzdelávanie Story cubes Maxi, Príbehy z kociek 54,30 €
  penový šerm, hracie plachty, loptičky, farebný padák, tekuté presýpacie hodiny, telové vakyhmotnostné valce, diamantové gule, čarovné gule, senzorická savebnica, logické hry 693,29 €
  Funtano- kartová hra širšieho zamerania (sociálne prežívanie, verbalizácia, logika) 140 €
pomôcky na vyučivanie a vedenie záujmových rúžkov glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 958,30 €
  drevené magnetick stavebnice Drevoland 1 102,40 €
  kompas 65,88 €
   anglicke materiály - kartové hry 28,96 €
Montessori pomôcky priestorová stavebnica, videnie a vnímanie priestoru, symetria, krúžkové počítadlo, zvislé počítadlo 598,27 €
  včela - životný cyklus; životný cyklus zvierat, binomická kocka, geometrická tabuľa, farebné schody, tisícová kocka, trinomická kocka, úvodný podnos, odčítacia hadia hra, zlomky - výrezy 344,50 €
  polydron - inžinier pre 1.stupeň ZŠ 747 €
     
senzorické vybavenie valčeková šmykľavka, stláčacie valce, telový vak 1 032,95 €
  suchý bazén, loptičky 959 €
šachový deň úprava priestorov 549 €
projekt Bežecký deň štartovacie bloky, pištol 2,50 €
projekt Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 41,46 €
knižnica odborná - digitálna demencia 15,04 €
SPOLU   9 941,45 €
     
     
     
     
     
     
Úspešné projekty 2014    
Hlavné mesto Bratislava: (350€) meracie koliesko 72
Bežecký deň megafón 76
  štartovací blok, pištol 202
Nadačný fond Telekom: (1000€) CD rozprávky, detské piesne 54,51
Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 20,49
  cd- rozprávky 23,97
  lampa UV 152
  magnetické kartičky, hodiny Timecoach, mag. Tabuľa s hodinami 297,75
  chrániče sluchu 124,3
  rolety IKEA 44,98
  MP3 prehrávače, magnetofón 282
SPOLU   1350

CENADA, n.o.

Martina Mátychová

Jana Jurášková

Michaela Martinková