Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia

Počet reedukačných stretnutí je závislí od výsledkov diagnostiky. Dĺžka reedukačnej hodiny/ sedenia je 45minút.

Reedukácia je zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, čítanie s porozumením, očné pohyby, reprodukciu textu, precvičovanie a automatizovanie prebraných gramatických javov, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, koordinácia ruky a oka, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, cvičenia na pozornosť

Cenník