<p><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;"><strong>TEMATICK&Eacute; STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY</strong></span></p>

<p>Hodnotenie, sp&auml;tn&aacute; v&auml;zba a učenie</p>

<p><span style="color: #ff0000;">21.6. 2018 o 17:00</span></p>

<p>- sp&auml;tn&aacute; v&auml;zba na 1.stupni Z&Scaron;<br /> - hodnotenie, sp&auml;tn&aacute; v&auml;zba na 2. stupni Z&Scaron; a gymn&aacute;ziu<br /> - učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (&scaron;tudentovi)<br /> Prihlasovac&iacute; formul&aacute;r n&aacute;jdete v maile z 5.6.2018</p>

<p><strong>Skutočn&eacute; učenie vs. plnenie požiadaviek </strong></p>

<p><span style="color: #ff0000;">stretnutie sa neuskutočn&iacute; v pl&aacute;novanom term&iacute;ne 23.4. ale</span></p>

<p><span style="color: #ff0000;">10. m&aacute;j 2018 o 17:00</span></p>

<p>- požiadavka ved&uacute;ca k učeniu<br /> - požiadavka vzďaľuj&uacute;ca od učenia<br /> - dom&aacute;ce &uacute;lohy vs. vedenie k zodpovednosti</p>

<p>Prihlasovac&iacute; formul&aacute;r n&aacute;jdete v maile z 19.4.2018</p>

<p><span style="color: #ff0000;">Riaditeľsk&eacute; voľno</span></p>

<p><strong>dňa 7. m&aacute;ja 2018 </strong></p>

<p>vyhlasujeme riaditeľsk&eacute; voľno z d&ocirc;vodu rie&scaron;enia hav&aacute;rie na rozvode vody, ktor&aacute; vyžaduje preru&scaron;enie dod&aacute;vky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.</p>

<p>vyhlasujeme riaditeľsk&eacute; voľno z d&ocirc;vodu rie&scaron;enia hav&aacute;rie na rozvode vody, ktor&aacute; vyžaduje preru&scaron;enie dod&aacute;vky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.</p>

<p><span style="color: #ff0000;">Preru&scaron;enie dod&aacute;vky elektriny </span></p>

<p><strong>dňa 2. m&aacute;ja 2018 od 8:00 do 11,30</strong></p>

<p>bude preru&scaron;en&aacute; dod&aacute;vka elektriny. &Scaron;kolsk&aacute; jed&aacute;leň nebude variť a vyd&aacute;vať obedy. Potrebn&eacute; je deťom zabezpečiť such&yacute; obed z domu.</p>

<p>vedenie SZ&Scaron; a SG CENADA</p>

<p><strong>22.marec 2018 o 17:00 </strong></p>

<p><strong>Spolupr&aacute;ca rodičov a učiteľov </strong></p>

<p>- Ako sa c&iacute;ti rodič v &scaron;kole? Čo potrebuje rodič?<br /> - Miera zodpovednosti -žiak-rodič-&scaron;kola-. Vymedzenie hran&iacute;c.<br /> - Komunik&aacute;cia - od sprostredkovania inform&aacute;ci&iacute; k spolupr&aacute;ci<br /> - Dom&aacute;ca pr&iacute;prava/nepr&iacute;prava</p>

<p>Prihlasovac&iacute; formul&aacute;r n&aacute;jdete v maile z 26.2.2018</p>

<p><strong>23.apr&iacute;l 2018 o 17:00 </strong></p>

<p><strong>Skutočn&eacute; učenie vs. plnenie požiadaviek </strong></p>

<p>- požiadavka ved&uacute;ca k učeniu<br /> - požiadavka vzďaľuj&uacute;ca od učenia<br /> - dom&aacute;ce &uacute;lohy vs. vedenie k zodpovednosti</p>

<p>Prihlasovac&iacute; formul&aacute;r n&aacute;jdete v maile z 26.2.2018</p>