Prístupy, metódy, komunikácia, filozofia, ciele našej školy nie sú celkom v súlade s hlavným prúdom a s prevládajúcimi názormi na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov u nás.  Sme  si vedomé toho, že nie každý rodič je stotožnený s filozofiou našej školy.  Na druhej strane, predpokladom pre fungovanie našich zámerov je práve filozofická zhoda školy a rodičov dieťaťa a z toho vyplývajúca vzájomná dôvera.

Spolupráca nebude fungovať, ak je rodič nastavaný na vzdelávanie na základe externej motivácie, ak je zameraný na výkon dieťaťa, ak preferuje autoritatívnosť vo výchove, disciplínu a poslušnosť pred spoluprácou s dieťaťom na jeho ďalšom rozvoji.

Prípadným záujemcom o vzdelávanie dieťaťa v našej škole odporúčame overiť si mieru filozofickej zhody v dotazníku.

DOTAZNÍK ZHODY

  Súhlas Nesúhlas Súhlas/Nesúhlas s výrokom
Nadané dieťa je (má byť) šikovné, sociálne zdatné a emocionálne vyspelé.    
Nadané dieťa má mať výsledky vo všetkých predmetoch lepšie ako akékoľvek iné dieťa v bežnej škole.    
Súťaž je dôležitý prostriedok na zvýšenie motivácie detí k učeniu.    
Najdôležitejšie v škole je, aby malo dieťa vysoký výkon a výborné učebné výsledky.    
Nadané dieťa si osvojí tvrdé a mäkké i/y automaticky.    
Ak nadané dieťa píše sloh, musí byť úhľadný a pravopisne správny.    
Nadané dieťa má slušné správanie, je poslušné a disciplinované.    
Na dieťa treba byť prísny.    
Úprava v zošite je zrkadlom vyspelosti nadaného dieťaťa.    
Dieťa nevie, čo je správne, preto má konať podľa príkazov dospelých.    
Zaujíma ma v prvom rade školský prospech.    
Na vyučovaní má byť ticho, pokojná práca a sledovanie učiteľa    
Intelektovo nadané dieťa je predurčené k dosahovaniu školských úspechov.    
Dieťa by malo mať radosť z poznávania a učenia. Aj za cenu, že sa výsledok dostaví neskôr.    
Stres a tlak nepatrí k učeniu. Učenie prebieha efektívne, ak človek necíti ohrozenie.    
Dieťa sa má učiť podávať výkon v bezpečných podmienkach, stresu sa má učiť postupne.    
Dieťa má poslúchať autority.    
Žiak má v škole písať predovšetkým písaným písmom.    
Moje dieťa nemusí byť perfektné vo všetkom, dôležité je, aby bolo v pohode.    
Deti potrebujú domáce úlohy, aby sa doma venovali prospešnej intelektovej činnosti a aby si zvykli na systematickú prácu.    
Rozvíjanie tvorivosti je v rozpore s požiadavkou formálnosti tvorby.    
Deti sa lepšie učia, ak sú súčasťou vyučovacích činností súťaže.    
V škole sa má dieťa predovšetkým výborne naučiť aspoň jeden cudzí jazyk.    
Nadané dieťa sa potrebuje učiť prekonávať prekážky vlastnou usilovnosťou, skúšaním rôznych možností a nácvikom nových zručností.    
Známky sú dobrou motiváciou k učeniu.    
Nepotrebujem výkony svojho dieťaťa porovnávať s ostatnými.    
Nadané dieťa s problémami (napr. hyperaktivita, sociálna naivita, dyslexia) nepatrí do školy pre nadaných.    
Škola učí, rodič vychováva.