CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činnosti:

Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. realizovalo pravidelné záujmové popoludnia pre predškolákov dvakrát do týždňa. V pondelok sa konali záujmové popoludnia pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam a v stredu pre mladších predškolákov (od 3 rokov) s názvom Od informácií k tvorivosti. Obe aktivity sa tešili veľkej obľube detí, priemerná návštevnosť bola 12 detí na aktivitu.

Pokračovali tiež piatkové stretnutia detí s AS zamerané na ich vzájomnú komunikáciu a zdieľanie záujmových oblastí.

Poradenská činnosť

Centrum nadania, n.o. realizovalo elektronické poradenstvo, kde zodpovedalo cca 60 dotazov, 35 osobných stretnutí. Raz mesačne sa konali stretnutia rodičov detí s AS.

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Počas minulého roka sme na stránke zaznamenali 53 016 prístupov.

Zriaďovateľská činnosť

Centrum nadania, n.o. plnilo svoje zriaďovateľské úlohy ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, od septembra 2010 je súčasťou školy školský klub detí. Centrum nadania, n.o. dostalo súhlas MŠ SR so zriadením Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so začiatkom činnosti v septembri 2011. V decembri 2010 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

Projekty

Aspíkovo – 7 632 € (z 2 %) – zriadená stránka www.asperger.sk, projekt pokračuje v 2011
Projekt bol úspešný.

Aktívnym poznávaním k rozvoju poznávacích zručností, tvorivosti a schopností - nadácia Pontis – 1100€
Projekt bol úspešný.

Detské N centrum – zefektívnenie práce s informáciami -nadácia Tatrabanky- 200 €
Projekt bol úspešný.

Svet pod lupou - Nadácia VUB – 2 000 €
Projekt nebol podporený

Prehľad použitia financií z projektov a z 2 % dane v tabuľke:

2% z roku 2009

 

 

technic. vybavenie

vizualizér

480,44

 

počítač intel pentium 12ks

4641

 

káble k počítačom

65,45

 

port k počítačom

30,7

 

multifunkčné zariadenia 2ks

333,7

 

CD prehrávače 3ks

156

 

viazací stroj

214,2

šachová miestnosť

šachové súpravy 3ks

54,02

 

mechanické šachové hodiny 13ks

343,28

 

stoly a stoličky do šachovej a počítačovej miestnosti

555,75

pohybové aktivity

fit lopty 13ks

97,2

 

trampolína

35,6

 

gymnastický matrac

36

 

kužele s číslami

24,2

 

lopty a švihadlá

31,2

skladačky

expel L LaQ

249,9

 

lego

665,2

 

skladačky SEVA

329,58

didaktické pomôc.

elektrická žiacka stavebnica

54,08

 

okruh elektrického prúdu 3ks

106,26

mapy

detské nástenné mapy

59,06

spotrebný

papiere, farebné kartóny, krepový papier, machová guma, flitre, korálky

469,41

 materiál

viazacie spony

32,61

 

cartrige

35,7

iné náklady

poštovné a balné

12,14

 

obnova domény

19,75

 

projekt "ASPÍKOVO" *

7632,23

SPOLU

 

16764,66

 

 

 

projekty 2010

 

 

Nadácia Pontis

videokamera s mikroskopom

173,55

 

mikroskop pre žiakov 2ks

244,72

 

stereomikroskop 1ks

186,72

 

žiacka súprava na biológiu 1ks

323,02

 

objav magnetizmus 2ks

38,35

 

optická súprava

90,74

 

tégliky na pozorovanie 3ks

11,58

 

Petriho miska 2ks

3,86

 

pipeta 2ks

6,7

 

kryštály

20,76

Nadácia Tatra banky

vizualizér

200

SPOLU

 

1300

b) ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

Hospodárenie v roku 2010 (EUR)

Príjmy celkom: 55 045,25
v tom:
nezdaniteľný príjem 48 694,00 normatív pre školu
z podielu zaplatenej dane 2 782,25 2% z daní
dary 3 065,00
ostatné príjmy 500,00
bankové úroky 4,00

Výdavky celkom: 54 871,27
v tom:
nezdaniteľný výdavok 48 694,00 normatív pre školu
náklady na akcie 6 132,93 náklady na akcie
poplatky banke 44,18
daň z úrokov 0,16

Pokladničná hotovosť:
Počiatočný stav 51,26
Príjmy 1 990,53
Výdavky 1 990,53
Konečný stav 0

Bankový účet: Počiatočný stav: 51,62
Príjmy : 55 473,57
Výdavky: 55 310,17
Konečný stav: 215,02

Majetok: z toho:
Pokladňa 0,0
Bankový účet 215,00
Záväzky 0,00
Pohľadávky 0,00

správu vypracovala 30. júna 2011 J. Jurášková

 

_________________________________

PhDr. Jana Jurášková, PhD.
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu preskúmal a skontroloval 30. júna 2011

 

__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.

 

___________________________________

Mgr. Michaela Martinková
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu predkladá 30. júna 2011

 

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka Centra nadania, n.o.