SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE (SCPaP)

SCPaP vzniklo 1. septembra 2012. Zameriava sa najmä na diagnostiku intelektových schopností, intelektového nadania, školskej zrelosti, tiež na diagnostiku, poradenstvo, psychoterapiu a reedukáciu problémových prejavov u nadaných (vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti, asynchrónny vývin emocionálnej, sociálnej oblasti). Diagnostiku realizuje aj u detí predškolského veku.