SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Súkromné centrum poradenstva a prevencie vzniklo 1. septembra 2010 (zriaďovacia listina). Zameriava sa najmä na diagnostikovanie intelektových schopností u detí, okrem iného aj u detí predškolského veku (podľa miery spolupráce dieťaťa už od troch rokov), tiež u detí s predpokladanou dvojitou výnimočnosťou, úzkostnými prejavmi a pod. Realizuje aj ďalšie diagnostické procesy (napr. školská zrelosť) a niektoré druhy terapií a psychologických intervencií. Zameriava sa tiež na diagnostiku a reedukáciu porúch učenia u intelektovo nadaných detí a individuálne špeciálnopedagogické intervencie u nadaných detí s dvojitou výnimočnosťou (napr. intelektové nadanie v spojení s poruchou autistického spektra alebo intelektové nadanie v spojení s ADHD).