Súkromné gymnázium

Epidemiologická situácia - zatvorenie základnej školy a gymnázia CENADA

od 10.3. do 16.3.2020

prerušujeme priame vzdelávanie v budove školy SZŠ a SG CENADA s ohľadom na epidemiologickú situáciu a fakt, že väčšina škôl v Bratislavskom kraji z preventívnych dôvodov zrušila vyučovanie. SZŠ a SG CENADA v tomto týždni realizuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronického spojenia.

 

Prihlásenie do 1. ročníka osemročného štúdia v SG CENADA termíny, postup, podmienky na prijatie - šk. rok 2020/2021

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1)v školskom roku 2020/2021 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. ukončenie piateho ročníka základnej školy, podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prijímacie konanie sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5:

27. apríla 2020

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť diagnostiku všeobecného intelektového nadania. Predmetom prijímacieho konania bude aj pohovor so zameraním na predmety podľa § 64 ods. 1 a na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania podľa § 66 ods. 1: na motiváciu, záujmy, všeobecný prehľad, slovenský jazyk a matematiku..

Prihláška na štúdium sa podáva do 20. februára na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

http://centrumnadania.sk/sg-cenada/postup-pri-prijimani

 

Postup prijímania na SG CENADA

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1) v školskom roku 2019/2020 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Výsledky diagnostiky sú súčasťou prijímacieho konania (prijímacej skúšky), ktorá sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5 :

24. apríla 2019.

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť diagnostiku všeobecného intelektového nadania. Predmetom pohovoru bude ústny pohovor so zameraním na motiváciu, záujmy a všeobecný prehľad.

Prihláška na štúdium sa podáva na základnej škole, ktorú žiak piateho ročníka navštevuje a to v termíne do 20. februára 2019.

http://centrumnadania.sk/sg-cenada/postup-pri-prijimani

 

Informatívne stretnutie rodičov - budúci prímania

dňa 14. februára 2019 o 16:00

sa bude konať informatívne stretnutie k prijímaniu do prímy

Stretnutie je venované rodičom detí piateho ročníka SZŠ CENADA, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu na gymnáziu CENADA.

Hovoriť budeme o rozhodnutí MŠ SR o počte žiakov, ktorých môžeme prijať, kritériách a postupe prijímania.

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Riaditeľské voľno

dňa 29.októbra 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu prác súvisiacich s výmenou okien.


dňa 19.novembra 2018
vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania učiteľov.

 

TEMATICKÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY

Hodnotenie, spätná väzba a učenie

21.6. 2018 o 17:00

- spätná väzba na 1.stupni ZŠ
- hodnotenie, spätná väzba na 2. stupni ZŠ a gymnáziu
- učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (študentovi)
Prihlasovací formulár nájdete v maile z 5.6.2018

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

 

stretnutie sa neuskutoční v plánovanom termíne 23.4. ale

10. máj 2018 o 17:00

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 19.4.2018

 

Riaditeľské voľno

dňa 7. mája 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

 

Prerušenie dodávky elektriny

dňa 2. mája 2018 od 8:00 do 11,30

bude prerušená dodávka elektriny. Školská jedáleň nebude variť a vydávať obedy. Potrebné je deťom zabezpečiť suchý obed z domu.

vedenie SZŠ a SG CENADA

22.marec 2018 o 17:00

Spolupráca rodičov a učiteľov

- Ako sa cíti rodič v škole? Čo potrebuje rodič?
- Miera zodpovednosti -žiak-rodič-škola-. Vymedzenie hraníc.
- Komunikácia - od sprostredkovania informácií k spolupráci
- Domáca príprava/nepríprava

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

23.apríl 2018 o 17:00

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018