fbpx

Š T A T Ú T

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom

CENTRUM NADANIA n.o.

Zakladatelia neziskovej organizácie vydávajú dňa 15. januára 2007 tento

Š T A T Ú T

neziskovej organizácie

I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

1. Názov : CENTRUM NADANIA n.o.

2. Sídlo : Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava

II.

Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá:

Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt
so zameraním na nadanie:
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí,
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,

a ďalšie služby v oblasti v oblasti
výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu so zameraním na nadanie.

IV.

Spôsob zverejnenia podmienok
poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb.

1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov služieb:
a) v sídle organizácie,
b) na základe žiadosti ich zasiela poštou,
c) na internete.

V.

Orgány neziskovej organizácie

vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej rady a revízora

Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada,
b) riaditeľ,
c) revízor.

Správna rada

1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

2. Správna rada najmä
a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
d) rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie
e) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
g) volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva revízora,
h) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i) rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
j) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

2. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť revízor a riaditeľ.

3. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva , pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

4. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desať dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora) alebo jednej tretiny členov správnej rady. Funkčné obdobie správnej rady je dvojročné.

5. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

6. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí úhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

7. Členstvo v správnej rade zaniká:
- uplynutím funkčného obdobia,
- odstúpením,
- odvolaním, pre stratu voliteľnosti alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
- smrťou.

Riaditeľ

1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú týmto zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

3. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.
Riaditeľa správna rada odvolá , ak
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
b) vykonáva činnosť uvedenú uvedenú v § 27 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov – zákaz konkurencie
c) o to sám požiada.

Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona, zakladacou listinou a štatútom,
c) to navrhla dozorná rada (revízor) alebo člen správnej rady.

Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

Revízor

1. Revízor je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie dozornej revízora je dvojročné.

2. Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 5 mil. Sk alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31 a.

3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

4. Revízor najmä
a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

5. Revízor je oprávnený
a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

6. Revízorom alebo členom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Revízorom nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

7. Revízora volí a odvoláva správna rada.

8. Revízor dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

Člen správnej rady, riaditeľ a revízor nesmie
a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,
b) sprostredkovať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

VI.

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu päť rokov.

VII.

Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.

2. Majetok neziskovej organizácie tvoria
a) vklady zakladateľov,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d) dedičstvo,
e) dary od fyzických osôb a právnických osôb.

3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

4. Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácií poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.

6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.

VIII.

Spôsob zverejnenia výročnej správy

1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.

2. Výročná správa obsahuje
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g) zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené správnou radou.

3. Výročná správa sa zverejní a bude verejne prístupná v sídle neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.

IX.

Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa zrušuje
a) uplynutím času, na aký bola založená,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov,
g) ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.

2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

6. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

7. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

X.

Poskytovanie informácií

Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie, príp. podľa požiadaviek.

XII.

Záverečné ustanovenia

Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladateľa prejdú na ich zákonných dedičov.

V Bratislave dňa 15. januára 2007