fbpx

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok • organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra –záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA –Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; Šach na škole; kuchársky krúžok; knižnica ; Príjemné zážitky s doskovými hrami; Mikuláš; Relaxačný kútik
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2016 sme vypracovali správu z tretieho roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2016 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 40 dotazov, a realizovalo 120 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• Realizovali sme celoslovenskú dvojdňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných. Zaznelo 16 príspevkov, prebehli 2 workshopy. Zúčastnených pedagógov, psychológov a rodičov bolo 129.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk www.cenada.sk • Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2016 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013, prijaté v roku 2014.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu –
       o Nadácia VÚB - Relaxačný kútik; - úspešne
       o Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis -Príjemné zážitky s doskovými hrami; - úspešne
       o Nadácia VÚB - Šach na škole – úspešne
       o  Nadácia slovenskej sporiteľne – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných; - neúspešne

  3. Súčasný stav organizácie, vývoj a plány organizácie, rozpočet 2017

Centrum nadania, n.o. plynulo pokračuje vo svojich dlhodobých činnostiach bez vážnych obmedzení a rizík. Počas roku 2016 prebiehali stretnutia s vedením Miestneho úradu Karlova Ves vo veci predĺženia nájomnej zmluvy, ktorá konči 31.7.2017. Centrum nadania, n.o. predložilo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na Majerníkovej 60 v Bratislave za účelom vzdelávania v školách CENADA v zriaďovateľskej pôsobnosti Centra nadania, n.o. , a to na základe osobitého zreteľa.

Plány neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA n.o. na rok 2017:

- pokračovanie v aktivitách Detského N centra
- pokračovanie v realizovaní stretnutí rodičov detí s PAS a HFA
- zapojenie sa do projektov, ktorých cieľom je vytvorenie relaxačného prostredia pre tútorov detí AS a HFA
- osvetovo zamerané aktivity pre rodičov škôl CENADA

 

Program:

Plánovaný rozpočet na rok 2017

z prímu z 2%
Pohybové aktivity detí CENADA 2000 €
Senzorické vybavenie relaxačných miestností 1000 €
Informačné stretnutia zameraných na podporu výchovy a vzdelávania nadaných detí 1500 €
Sociálne hry a vzdelávanie pre deti a mládež s poruchou autistického spektra 1000 €
Didaktické vybavenie škôl CENADA 650 €
Zo štátnych  dotácií
všetky dotácie budú preposlané na školy a školské zariadenie podľa predpisu financujúcich inštitúcií
Z darov
v závislosti od úspešnosti v získaní financií z projektov

4. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých a názor audítora.

Príloha č. 1: Súvaha
Príloha č.2.: Zisky a straty

Názor nezávislého audítora

Zo správy: „Uskutočnili sme audit účtovnej uzávierky neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o. k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2016:

v pokladni 1 375,72€
na účte 7 926,70€
SPOLU 9 302,42€

Výdavky za rok 2016:

     1. na správu:

služby 3380,92 €
poplatky 230, 42 €
SPOLU 3611,34 €

 

daň z úrokov 0,07 €

     2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

z darov

Nadácia VÚB, Šach na škole - 20ks šachové sady 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik - rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis - spoločenské hry 600 €
SPOLU 4400 €

z 2% príjmu z daní

WEBHouse – informačná/osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok,
Informačná/osvetová činnosť – realizácia konferencie – zabezpečenie občerstvenia,
ozvučenie, kancelárske potreby,
Didaktické, hrové a spoločenské vybavenie, knižné tituly, skladačky, šachovnice
senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra,
senzorická miestnosť – maliarske práce
Vianočné a mikulášske aktivity
reklamné produkty, reklama RTVS

7491,88 €

konferenčný poplatok (strava, zborník, technické vybavenie)

 2206

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Základná škola CENADA- normatív, učebnice, asistenti učiteľa 467582 €
Základná škola CENADA – školský klub dotácia 39535 €
Gymnázium CENADA - normatív, učebnice, asistenti učiteľa 116069 €
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 1020 €
Poznámka: Z dotácie pre gymnázium bolo vrátených 242€ za učebnice anglického jazyka. Skutočne použitých financií pre gymnázium 115872 €
SPOLU 624206 €
     3. SPOLU : 639709,29 €
1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016 1183,89€
2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2016 7684,77€
3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2016 8868,66€

   6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úroky v banke 1,55 €

 

Dotácie SR 624121 €
Ministerstvo vnútra SR - normatívna dotácia 501764 €
Hlavné mesto SR - normatívna dotácia 95912 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na asistentov 17384 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na učebnice, vzdelávacie poukazy 9061 €
Dary 5328 €
Nadácia VÚB, Šach na škole 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis 600 €
Pani Pobiecka 120 €
Pán Benedek 120 €
Pán Mikita 648 €
darca 40 €

Príspevky

Podiel zo zaplatenej dane 2%: 7 648,48 €
Konferencia –Bezpečná škola 2 206,50 €
SPOLU 639305,53€
PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 Príloha č. 3

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2016

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

nbsp;  9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

   10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa:

........................................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.

revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Mgr. Michaela Martinková

členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Výročnú správu za rok 2016 vypracovala

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2016

2% použité v roku 2016

zámer nákup 2%
Bežecký deň CENADA občerstvenie (minerálky, servítky, odpadové vrecia) 31,24
  občerstvenie - koláče 105
  drevo 21,5
  občerstvenie - taniere 6,9
obnova kinosály maliarske práce 300
  maliarske práce 220
technické vybavenie vokal set - dva mikrofóny a vysielač 170
  MUZIKER - mixpult, prepojovací kábel, príslušenstvo 165,69
  ipad 449,22
  QUAD 405 Stereo konc. Zosilňovač 276,09
  Apple multimediálne centrum 179
konferencia podsedáky,  uteráky, tácky, krčahy, solnicky, podložky, príbory, plastové poháre, popisovače, hygienické vybavenie 547,29
  perá  s potlačou 195,99
  reklama v rozhlase 699,6
  ubytovanie lektori 144,6
  lektorské 480
  občerstvenie 235,71
logické a spoločenskéhry, stavebnice LEGO 254,94
didaktické pomôcky logické a spoločenské  hry 7ks 74,93
  logické a spoločenské  hry 78ks 1080,5
  hrnčiarske náradie 7ks 61,6
  stavebnice tehličky pre deti 368
  stavebnice - Boffin elektr. Staveb., LEGO, spoloč.h. Zooloretto 277,75
  spoločenské a náučné hry 13 ks 147,87
  pomôcky na keramiku - stĺpiky do pece 11,98
  Lego 43,14
  karty UNO, hra ZOO 15,77
  terč na šípky, sada rollnet,mini stolny tenis 2ks, dark vostok 100 Blue, capitano 123,94 €
  lego, stol. Futbal 40,18 €
  stavebnice - SEVA, reproduktory, hra - Aktivity original 117,02
  stavebnice - drevené kocky 12,08
  hra moja prvá 8,99
  hra moja prvá, V kocke ABC 20,98
  spoločenská hra, stavebnica Seva 75,98
  spoločenská hra a knihy (encyklopédia a povesti) 47,66
  rolové hry 50,03
  hry 87,86
  pomôcky 35,97
  hry 6ks 41,94
  Spoločenské hry (Osdníci, Dixit, Ubongo, krycie mená, Kde je Peppa?) 93,66
školská knižnica knihy 200,33
  pomôcky 35,97
  knihy ( Brat. Rozprávky, Divy Slovenska, V kocke) 48,25
  knihy 29,31
senzorické vybavenie stláčacie valce 68,4
osveta obnova domény: asperger.sk 17,99
  obnova domény: cenada.sk 19,92
  doména: centrumnadania.sk 139,01
  Flesh disk SanDisk 559,22
Mikuláš mikulášske vrecúška 9,5
  mikulášske balíky 38
vianočné večierky ingerediencie na perníky 10,09
CELKOM   8274,36
     

Úspešné projekty 2016

Nadácia VÚB Šach na škole (20ks šachové sady) 1300
Nadácia VÚB Relaxačný kútik (rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy) 2500
Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis Príjemné zážitky s doskovými hrami
spoločenské hry
(spoločenské hry)
600
SPOLU:   4400

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

 

 

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
• organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.05.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra – obnovili sme záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA – woodpack – hudobný krúžok; Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; kuchársky krúžok; bicyklový maratón; knižnica; Deň detí, senzorcká miestnosť
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2015 sme vypracovali správu z druhého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2015 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 65 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.
• Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2015 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012, prijaté v roku 2013.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu - Západoslovenská energetika - Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – projekt sa zrealizoval

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky
Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Príloha č. 3

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2015:

 v pokladni:  8 695,53€
 na účte:  1 716,80€
 SPOLU:  10 412,33€

Výdavky za rok 2015:

                           1. na správu:

                                     a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)

1 140,50€

                                     b. daň z úrokov:

0,59€

                          2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

 

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti          562521,00€

• Základná škola CENADA 500033,00 €
• Gymnázium CENADA 61531,00 €
• Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 957,00 €

z 2% príjmu z daní

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

10275,45 €

príspevok od organizácií

Západoslovenská energetika 400€

                       3. SPOLU : 576 226,82 €

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015:  1 375,72€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2015:  7 926,70€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2015:  

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Úroky v banke:  3,41€

 

 Dotácie SR  562521,00 €
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát :  normatívna dotácia  100 064 €
 Krajský školský úrad:  normatívna dotácia  435 022 €
 Okresný úrad:  nenormatívna dotácia  27 435,00 €

 

 dary:  1967,57 €
 Západoslovenská energetika  400€
 Pani Steltenpohlová  300€
 Pán Tuška  220€
 Pán Tkáč  50€

Príspevky:

 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  10 860,21 €
 SPOLU:  575 352,19€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2015.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

  10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave

........................................................
Ing. Peter Jurášek, CSc.
revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

 

........................................................

Výročnú správu za rok 2015 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

........................................................
Mgr. Michaela Martinková
    členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2015

2% použité v roku 2015

zámer nákup 2%
didaktické pomôcky glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 191,66
  fyzikálne pomôcky 206,79
  skladacky MATADOR 3585,58
projekt bubienky woodpack - bubienky, seminár HV 2220
stabilizačné pomôcky detské trampolíny 454,24
senzorické vybavenie vysoký podstavec podšmýkaľku 355
šach šachové hodiny 1296
projekt knižnica knihy 420,35
kuchársky krúžok chladnička, varné dosky 293,68
  rýchlovarná kanvica 29,5
  sdvičovač 45,99
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 297,19
  kuchynské náradie 5,13
  kuchynské vybavenie 28
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 253,85
  kuchynský drez 26,5
  ručný mixér 17,89
  obrus 13,75
projekt Beží celá CENADA materiál na výrobu pamatných odznakov 90
  občerstvenie 226,11
  tanieriky 7
  uhlie, lyžičky 32,06
  podpalovač 5,2
osveta web hosting 139,01
  web host.CENADA 19,92
  antivirus 2ročná licencia 1037,4
projekt bicyklový maratón občerstvenie 96,9
deň deti občerstvenie 110,88
SPOLU   11505,58
     

Úspešné projekty 2015

Západoslovenská energetika Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – trávenie voľného času (knižné tituly, čítačka kódov) 400
pani Stelpenpohlová knižné tituly 300
SPOLU   700

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

  Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2016 - Centrum nadania, n.o.

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok • organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra –záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA –Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; Šach na škole; kuchársky krúžok; knižnica ; Príjemné zážitky s doskovými hrami; Mikuláš; Relaxačný kútik
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2016 sme vypracovali správu z tretieho roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2016 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 40 dotazov, a realizovalo 120 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• Realizovali sme celoslovenskú dvojdňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných. Zaznelo 16 príspevkov, prebehli 2 workshopy. Zúčastnených pedagógov, psychológov a rodičov bolo 129.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk www.cenada.sk • Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2016 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013, prijaté v roku 2014.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu –
       o Nadácia VÚB - Relaxačný kútik; - úspešne
       o Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis -Príjemné zážitky s doskovými hrami; - úspešne
       o Nadácia VÚB - Šach na škole – úspešne
       o  Nadácia slovenskej sporiteľne – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných; - neúspešne

  3. Súčasný stav organizácie, vývoj a plány organizácie, rozpočet 2017

Centrum nadania, n.o. plynulo pokračuje vo svojich dlhodobých činnostiach bez vážnych obmedzení a rizík. Počas roku 2016 prebiehali stretnutia s vedením Miestneho úradu Karlova Ves vo veci predĺženia nájomnej zmluvy, ktorá konči 31.7.2017. Centrum nadania, n.o. predložilo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na Majerníkovej 60 v Bratislave za účelom vzdelávania v školách CENADA v zriaďovateľskej pôsobnosti Centra nadania, n.o. , a to na základe osobitého zreteľa.

Plány neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA n.o. na rok 2017:

- pokračovanie v aktivitách Detského N centra
- pokračovanie v realizovaní stretnutí rodičov detí s PAS a HFA
- zapojenie sa do projektov, ktorých cieľom je vytvorenie relaxačného prostredia pre tútorov detí AS a HFA
- osvetovo zamerané aktivity pre rodičov škôl CENADA

 

Program:

Plánovaný rozpočet na rok 2017

z prímu z 2%
Pohybové aktivity detí CENADA 2000 €
Senzorické vybavenie relaxačných miestností 1000 €
Informačné stretnutia zameraných na podporu výchovy a vzdelávania nadaných detí 1500 €
Sociálne hry a vzdelávanie pre deti a mládež s poruchou autistického spektra 1000 €
Didaktické vybavenie škôl CENADA 650 €
Zo štátnych  dotácií
všetky dotácie budú preposlané na školy a školské zariadenie podľa predpisu financujúcich inštitúcií
Z darov
v závislosti od úspešnosti v získaní financií z projektov

4. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých a názor audítora.

Príloha č. 1: Súvaha
Príloha č.2.: Zisky a straty

Názor nezávislého audítora

Zo správy: „Uskutočnili sme audit účtovnej uzávierky neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o. k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2016:

v pokladni 1 375,72€
na účte 7 926,70€
SPOLU 9 302,42€

Výdavky za rok 2016:

     1. na správu:

služby 3380,92 €
poplatky 230, 42 €
SPOLU 3611,34 €

 

daň z úrokov 0,07 €

     2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

z darov

Nadácia VÚB, Šach na škole - 20ks šachové sady 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik - rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis - spoločenské hry 600 €
SPOLU 4400 €

z 2% príjmu z daní

WEBHouse – informačná/osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok,
Informačná/osvetová činnosť – realizácia konferencie – zabezpečenie občerstvenia,
ozvučenie, kancelárske potreby,
Didaktické, hrové a spoločenské vybavenie, knižné tituly, skladačky, šachovnice
senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra,
senzorická miestnosť – maliarske práce
Vianočné a mikulášske aktivity
reklamné produkty, reklama RTVS

7491,88 €

konferenčný poplatok (strava, zborník, technické vybavenie)

 2206

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Základná škola CENADA- normatív, učebnice, asistenti učiteľa 467582 €
Základná škola CENADA – školský klub dotácia 39535 €
Gymnázium CENADA - normatív, učebnice, asistenti učiteľa 116069 €
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 1020 €
Poznámka: Z dotácie pre gymnázium bolo vrátených 242€ za učebnice anglického jazyka. Skutočne použitých financií pre gymnázium 115872 €
SPOLU 624206 €
     3. SPOLU : 639709,29 €
1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016 1183,89€
2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2016 7684,77€
3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2016 8868,66€

   6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úroky v banke 1,55 €

 

Dotácie SR 624121 €
Ministerstvo vnútra SR - normatívna dotácia 501764 €
Hlavné mesto SR - normatívna dotácia 95912 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na asistentov 17384 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na učebnice, vzdelávacie poukazy 9061 €
Dary 5328 €
Nadácia VÚB, Šach na škole 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis 600 €
Pani Pobiecka 120 €
Pán Benedek 120 €
Pán Mikita 648 €
darca 40 €

Príspevky

Podiel zo zaplatenej dane 2%: 7 648,48 €
Konferencia –Bezpečná škola 2 206,50 €
SPOLU 639305,53€
PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 Príloha č. 3

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2016

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

nbsp;  9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

   10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa:

........................................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.

revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Mgr. Michaela Martinková

členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Výročnú správu za rok 2016 vypracovala

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2016

2% použité v roku 2016

zámer nákup 2%
Bežecký deň CENADA občerstvenie (minerálky, servítky, odpadové vrecia) 31,24
  občerstvenie - koláče 105
  drevo 21,5
  občerstvenie - taniere 6,9
obnova kinosály maliarske práce 300
  maliarske práce 220
technické vybavenie vokal set - dva mikrofóny a vysielač 170
  MUZIKER - mixpult, prepojovací kábel, príslušenstvo 165,69
  ipad 449,22
  QUAD 405 Stereo konc. Zosilňovač 276,09
  Apple multimediálne centrum 179
konferencia podsedáky,  uteráky, tácky, krčahy, solnicky, podložky, príbory, plastové poháre, popisovače, hygienické vybavenie 547,29
  perá  s potlačou 195,99
  reklama v rozhlase 699,6
  ubytovanie lektori 144,6
  lektorské 480
  občerstvenie 235,71
logické a spoločenskéhry, stavebnice LEGO 254,94
didaktické pomôcky logické a spoločenské  hry 7ks 74,93
  logické a spoločenské  hry 78ks 1080,5
  hrnčiarske náradie 7ks 61,6
  stavebnice tehličky pre deti 368
  stavebnice - Boffin elektr. Staveb., LEGO, spoloč.h. Zooloretto 277,75
  spoločenské a náučné hry 13 ks 147,87
  pomôcky na keramiku - stĺpiky do pece 11,98
  Lego 43,14
  karty UNO, hra ZOO 15,77
  terč na šípky, sada rollnet,mini stolny tenis 2ks, dark vostok 100 Blue, capitano 123,94 €
  lego, stol. Futbal 40,18 €
  stavebnice - SEVA, reproduktory, hra - Aktivity original 117,02
  stavebnice - drevené kocky 12,08
  hra moja prvá 8,99
  hra moja prvá, V kocke ABC 20,98
  spoločenská hra, stavebnica Seva 75,98
  spoločenská hra a knihy (encyklopédia a povesti) 47,66
  rolové hry 50,03
  hry 87,86
  pomôcky 35,97
  hry 6ks 41,94
  Spoločenské hry (Osdníci, Dixit, Ubongo, krycie mená, Kde je Peppa?) 93,66
školská knižnica knihy 200,33
  pomôcky 35,97
  knihy ( Brat. Rozprávky, Divy Slovenska, V kocke) 48,25
  knihy 29,31
senzorické vybavenie stláčacie valce 68,4
osveta obnova domény: asperger.sk 17,99
  obnova domény: cenada.sk 19,92
  doména: centrumnadania.sk 139,01
  Flesh disk SanDisk 559,22
Mikuláš mikulášske vrecúška 9,5
  mikulášske balíky 38
vianočné večierky ingerediencie na perníky 10,09
CELKOM   8274,36
     

Úspešné projekty 2016

Nadácia VÚB Šach na škole (20ks šachové sady) 1300
Nadácia VÚB Relaxačný kútik (rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy) 2500
Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis Príjemné zážitky s doskovými hrami
spoločenské hry
(spoločenské hry)
600
SPOLU:   4400

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

    1. Úvod

Nezisková organizácia Centrum nadania, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb:

  • Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

  • služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
  • organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

  • poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

  • ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,
  • záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 5.06.2015 predloženú výročnú správu za rok 2014.

    2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti:

    a) Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

Ukončili sme projekt Detského N centra a teda skončila realizácia záujmových aktivít pre deti predškolského veku.

Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2014 sme vypracovali správu z prvého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

V júli 2014 vyhovelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej žiadosti o zaradenie Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA do siete škôl a školských zariadení. Následne sme 01.09.2014 otvorili prvý ročník vzdelávania nadaných žiakov v osemročnom gymnáziu.

Počas roku 2014 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA a Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

    b) Informačná činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 180 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

    c) Osvetová činnosť

V priebehu roku sme inovovali – menili vzhľad aj obsah, webovej stránky centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

V októbri sme zorganizovali celoslovenskú, dvojdňovú konferenciu: Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu venovanú odbornej aj širokej verejnosti. Vydali sme zborník s rovnomenným názvom ISBN 978-80-971304-1-1

    d) 2% z daní

V apríli 2014 CENTRUM NADANIA n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2011, prijaté v roku 2012.

V decembri 2014 bolo CENTRUM NADANIA n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

     e) Projekty

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak..... Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA

    3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky
    4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Príloha č. 3
    5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
Príjmy a výdavky
počiatočný stav k 1.1. 2014:
v pokladni: 669,49€
na účte: 7177,07€
SPOLU: 7846,56€

Výdavky za rok 2014:

    1. na správu:

 a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)  80,98€
 b. daň z úrokov:  0,80€

 

    2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:                                    

 dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti       512 027€
Základná škola CENADA  499 489€
Gymnázium CENADA  11 394€
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie  1 144€

 

konferencia

 

 (zborník, prenájom, ubytovanie, strava, cestovné)   4888,03€

 

z 2% príjmu z daní 11 049€

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

príspevok od organizácií  1 350€
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak.....  1000€
 • Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA  350€

 

    3. SPOLU :   529 396,53 €
 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014:   8695,53€
 2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2014  1716,80€
 3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2014.   10412,33€

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úorky v banke: 4,53€ 
Daň z úrokov:       0,80€

 

Ministerstvo vnúntra SR 397 487€
Hlavné mesto Bratislava-Mágistrát: 112 550€
Dotácie 112 200€
Projek:Beží celá CENADA 350€
Dary 3 422,86€

 

 
Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislava 62,86€

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislav 62,86€


Príspevky:

Účastníci konferencie            

5 074,85€

 

Podiel zo zaplatenej dane 2%:   11 049,49€ 
 SPOLU:   531928,96€

 

 7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2014.

 8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

 9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

 10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa

............................................
"Ing. Peter Jurášek, CSc.
"revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................
Mgr. Michaela Martinková
   členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2014

2% použité v roku 2014

osveta WEB Asperger 2014 17,99 €
  WEB Asperger 2015 17,99 €
  WEB centrum nadania 139 €
robotický krúžok základná doska do PC 43,92 €
  baterky 17,56 €
  Eduxe - WeDo programovacie lego - zostavy, softvér, licencia, výskumná súprava, námety na činnosti 2 227,14 €
kuchársky krúžok GUZZANTI - minirúra 145 €
sociálne vzdelávanie Story cubes Maxi, Príbehy z kociek 54,30 €
  penový šerm, hracie plachty, loptičky, farebný padák, tekuté presýpacie hodiny, telové vakyhmotnostné valce, diamantové gule, čarovné gule, senzorická savebnica, logické hry 693,29 €
  Funtano- kartová hra širšieho zamerania (sociálne prežívanie, verbalizácia, logika) 140 €
pomôcky na vyučivanie a vedenie záujmových rúžkov glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 958,30 €
  drevené magnetick stavebnice Drevoland 1 102,40 €
  kompas 65,88 €
   anglicke materiály - kartové hry 28,96 €
Montessori pomôcky priestorová stavebnica, videnie a vnímanie priestoru, symetria, krúžkové počítadlo, zvislé počítadlo 598,27 €
  včela - životný cyklus; životný cyklus zvierat, binomická kocka, geometrická tabuľa, farebné schody, tisícová kocka, trinomická kocka, úvodný podnos, odčítacia hadia hra, zlomky - výrezy 344,50 €
  polydron - inžinier pre 1.stupeň ZŠ 747 €
     
senzorické vybavenie valčeková šmykľavka, stláčacie valce, telový vak 1 032,95 €
  suchý bazén, loptičky 959 €
šachový deň úprava priestorov 549 €
projekt Bežecký deň štartovacie bloky, pištol 2,50 €
projekt Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 41,46 €
knižnica odborná - digitálna demencia 15,04 €
SPOLU   9 941,45 €
     

Úspešné projekty 2014

Hlavné mesto Bratislava: (350€) meracie koliesko 72
Bežecký deň megafón 76
  štartovací blok, pištol 202
Nadačný fond Telekom: (1000€) CD rozprávky, detské piesne 54,51
Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 20,49
  cd- rozprávky 23,97
  lampa UV 152
  magnetické kartičky, hodiny Timecoach, mag. Tabuľa s hodinami 297,75
  chrániče sluchu 124,3
  rolety IKEA 44,98
  MP3 prehrávače, magnetofón 282
SPOLU   1350

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 - Centrum nadania, n.o.

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
• organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.05.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra – obnovili sme záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA – woodpack – hudobný krúžok; Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; kuchársky krúžok; bicyklový maratón; knižnica; Deň detí, senzorcká miestnosť
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2015 sme vypracovali správu z druhého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2015 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 65 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.
• Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2015 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012, prijaté v roku 2013.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu - Západoslovenská energetika - Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – projekt sa zrealizoval

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky
Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Príloha č. 3

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2015:

 v pokladni:  8 695,53€
 na účte:  1 716,80€
 SPOLU:  10 412,33€

Výdavky za rok 2015:

                           1. na správu:

                                     a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)

1 140,50€

                                     b. daň z úrokov:

0,59€

                          2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

 

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti          562521,00€

• Základná škola CENADA 500033,00 €
• Gymnázium CENADA 61531,00 €
• Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 957,00 €

z 2% príjmu z daní

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

10275,45 €

príspevok od organizácií

Západoslovenská energetika 400€

                       3. SPOLU : 576 226,82 €

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015:  1 375,72€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2015:  7 926,70€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2015:  

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Úroky v banke:  3,41€

 

 Dotácie SR  562521,00 €
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát :  normatívna dotácia  100 064 €
 Krajský školský úrad:  normatívna dotácia  435 022 €
 Okresný úrad:  nenormatívna dotácia  27 435,00 €

 

 dary:  1967,57 €
 Západoslovenská energetika  400€
 Pani Steltenpohlová  300€
 Pán Tuška  220€
 Pán Tkáč  50€

Príspevky:

 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  10 860,21 €
 SPOLU:  575 352,19€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2015.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

  10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave

........................................................
Ing. Peter Jurášek, CSc.
revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

 

........................................................

Výročnú správu za rok 2015 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

........................................................
Mgr. Michaela Martinková
    členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2015

2% použité v roku 2015

zámer nákup 2%
didaktické pomôcky glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 191,66
  fyzikálne pomôcky 206,79
  skladacky MATADOR 3585,58
projekt bubienky woodpack - bubienky, seminár HV 2220
stabilizačné pomôcky detské trampolíny 454,24
senzorické vybavenie vysoký podstavec podšmýkaľku 355
šach šachové hodiny 1296
projekt knižnica knihy 420,35
kuchársky krúžok chladnička, varné dosky 293,68
  rýchlovarná kanvica 29,5
  sdvičovač 45,99
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 297,19
  kuchynské náradie 5,13
  kuchynské vybavenie 28
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 253,85
  kuchynský drez 26,5
  ručný mixér 17,89
  obrus 13,75
projekt Beží celá CENADA materiál na výrobu pamatných odznakov 90
  občerstvenie 226,11
  tanieriky 7
  uhlie, lyžičky 32,06
  podpalovač 5,2
osveta web hosting 139,01
  web host.CENADA 19,92
  antivirus 2ročná licencia 1037,4
projekt bicyklový maratón občerstvenie 96,9
deň deti občerstvenie 110,88
SPOLU   11505,58
     

Úspešné projekty 2015

Západoslovenská energetika Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – trávenie voľného času (knižné tituly, čítačka kódov) 400
pani Stelpenpohlová knižné tituly 300
SPOLU   700

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

 

   1. Úvod

Nezisková organizácia Centrum nadania, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb:

Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

- služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
- organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
- poskytovanie informácií prestredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,
- záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 13.06.2014 predloženú výročnú správu za rok 2013.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2013 vykonávala nasledovné činnosti:

   a) Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. pokračovalo v realizovaní pravidelných záujmových popoludní pre predškolákov dvakrát do týždňa (pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam, pre mladších predškolákov s názvom Od informácií k tvorivosti). Priemerná návštevnosť bola 6 - 8 detí na aktivitu.

Každý mesiac sa konalo stretnutie rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Uzavreli sme experiment Program výchovnovzdelávacej starostlivosti o intelektovo nadané deti v úvodnom ročníku základnej školy schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.6.2008

Začali sme Program rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013

   b) Informačná činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

   c) Osvetová činnosť

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Pokračovali sme v dopĺňaní podstránky anotácie, ktorá informuje o zaujímavých odborných článkoch z oblasti nadania.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

V apríli sme zorganizovali osvetový odborného seminára s medzinárodnou účasťou Sociálne vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom, z ktorého bol vydaný zborník s rovnomenným názvom. ISBN 978-80-971304-0-4

   d) 2% z daní

V januári 2013 Centrum nadania, n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2010, prijaté v roku 2011.

V novembri 2013 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

   e) Projekty

Nadačný fond Telekom – Informačno herné laboratórium Nadácia Tatra banky – Podnetovo podprahová miestnosť Západoslovenská energetika, a.s. – Skladačky lego a seva Všetky projekty boli úspešné.

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.

Ročnú účtovnú uzávierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných prostriedkov.

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

Príjmy a výdavky
počiatočný stav k 1.1. 2013:

 v pokladni:  139,92€
 na účte:  7 886,01€
 SPOLU:  8 025,93€

 

 Príjmy za rok 2013 :  413 239,66€

Výdavky:

                                          1. na správu:

 a. poplatky banke:  35,85€
 b. slovenská pošta:  32,60€
 c. notárske poplatky:  52,80€
 d. daň z úrokov:  2,5€
 e. obchodný vestník:  3,5€
 f. potvrdenie o vedení účtu:  5€

                                         2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

9663,13 €

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

3 270,13 €

Ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

400 353,52€

 

                                       3. SPOLU : 413 419,03€

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2013:  669,49€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2013:  7 177,07€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2013  7 846,56€

   6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Ministerstvo vnútra SR:  320 046€
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát:  77 935€
 Ministerstvo financií SR:  3 198,22€
 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  9 265,17€
 dary:  2 790€
 Nadačný fond Telekom:  1000€
 Nadácia Tatra banky:  500€
 Západoslovenská energetika, a.s.:  500€
 pani Steltenpohlová  300€
 pani Záhradníčková:   95€
 seminár:  395€

 

úroky z banky: 5,27€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

Centrum nadania, n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2013.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

   10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

 

V Bratislave dňa

............................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.<br/ >

revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala<br/ >

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Mgr. Michaela Martinková<br/ >

členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2013

2% použité v roku 2013

lego krúžok lego skladačky 1 634,13 €
  úložné boxy 138,58 €
robotický krúžok 5 sád MINDSTORMS Education 1 774,20 €
pohybové aktivity stopky, žinenka, koza, kriketové loptičky, mediciálna lopta 796,06 €
  futbalov lopta, volejbalové lopty, basketbalové lopty, footsalová lopta 123,20 €
  švedska lavička 23 €
  trénerská tabuľa 7,60 €
  fit lopty 120 €
hry 7 hlavolamov Rubik 89,43 €
  drtevené skladačky 6ks 79,32 €
  hra -Molky 2x 48,28 €
  begbintovove rakety, mikado 107,93 €
  X box + hry 467,00 €
  úložné boxy 23,16 €
vybavenie školy stoličky počítačová miestnosť 10x 299,90 €
knižnica 19 knižných titulov 179,80 €
študovňa sedacia súprava softy 198 €
didaktické pomôcky chemické laboratórium 104,63 €
šachy magnetické šachy 264 €
  šachové hodiny 592 €
malá trieda otočné kresko s prekrytím 2ks 119,80 €
  paravany 99,08 €
seminár AS tlač zborníka 450 ks 450,54 €
  flipchart, popisovače, bloky papiera 193,62 €
  obaly na propagačné materiály, perá, rýchlovarné kanvice 2ks 114,84 €
  náklady na lektora (p. Belohlávková - Česká Republika) -mzda, doprava 784,30 €
  ubytovanie lektora, stravné, prenájom priestorov 432,02 €
  náklady na lektora (p. Okenicová) lektorské 150 €
  poplatok za zahraničný prevod 10 €
projekty Nadácia Tatra banky: Podnetovo podprahová miestnosť 392,90 €
  Nadačný fond Telekom: Informačno herné laboratórium 134,36 €
  Západoslovenská energetika, a.s. 15,20 €
iné web hosting beta plus (centrum nadania) 139,01 €
  web hosting  (asperger) 17,99 €
  antivírus ESET na 50 PC (škola) 902,65 €
  konferenčný poplatok 60 €
  členské Asociácia pracovníkov súkr. škôl a škol. Zariadení 130 €
  zverejnenie použitia 2% v roku 2012 v Obchodnom vestníku 3,50 €
  Notár - registrácia poberateľa 2% za rok 2013 52,80 €
  pošta 32,60 €
  vedenie účtu 35,85 €
  potvrdenie o vedení účtu (registrácia k 2%) 5 €
SPOLU   11 346,28 €
     

 

Úspešné projekty 2013

Nadácia Tatra banky: Podnetovo podprahová miestnosť senzorické vybavenie "Malej triedy" - náladový vankúš, trblietavé prútiky, svetelné vajíčko, hviezdna korytnačka, blikajúci dúhový uzlík, zvukové vankúše, pasívny bublinkový valec, svietiace hadičky, senzorická hra Quisensi                          892,9€ 500 €
Nadačný fond Telekom: Informačno herné laboratórium 3 sady seva 5 technic 82,09€  
  sedacie vankúše 4ks  179,95€  
  vybavenie obchodu (košíky, potraviny - huby, mrkvy, papriky, banány, melóny, cesnak,čerešne), pokladnica, peniaze   381,8€  
hry - Tik Tak Bum Junior, Šmoulové, Shrimp, Hop, hop, hurá, Na ľadovej kryhe, Monkey Business, Perplexus Original, Cink Extreme, Shovej a najde, Ovocný sad, 187,5€  
  torzo muža a ženy 303,02€ 1 000 €
Západoslovenská energetika, a.s. skladačky lego a seva  515,2€ 500 €
SPOLU   2 000 €

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková