fbpx

Prihláška dieťaťa do základnej školy CENADA

Nesprávne vyplnené pole
Invalid Input
     Pole Dátum prijatia vypĺňate len vtedy, ak je dátum prijatia v tomto školskom roku 
Nesprávne zadané pole dátum.
Please type your full name.
Please type your full name.
Nesprávne zadané pole dátum.
Please type your full name.
Nesprávne zadané pole Telefón
Nesprávne zadané pole Email.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Základné kritériá prijímania

Postup pri prijímaní

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

Dôležité termíny

 

Základné kritériá prijímania

 

  1. diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)
  2. voľné miesto v danom ročníku
  3. minimálne jednotretinové zastúpenie dievčat/chlapcov
  4. v prípade novovznikajúcej triedy poradové číslo v zozname záujemcov  pridelené po zaslaní elektronickej prihlášky
  5. v prípade už existujúcej triedy, maximálne dve nadané deti  s pervazívnou vývinovou poruchou

 

Postup pri prijímaní

 

  1. poslanie elektronického formuláru
  2. odovzdanie správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s diagnostikou všeobecného intelektového nadania
  3. absolvovanie (hromadného) informatívneho stretnutia o filozofii, metódach a formách CENADA
  4. osobný pohovor
  5. podpísanie zmluvy

 

Potvrdenie všeobecného intelektového nadania

 

Na prijatie žiaka do SZŠ CENADA je potrebné predložiť správu z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  ( ďalej len CPPPaP), ktorá potvrdí všeobecné intelektové nadanie žiaka.

V prípade záujmu o diagnostiku v našom CPPPaP CENADA  sa môžete objednať prostredníctvom formuláru, diagnostika je u nás spoplatnená.

V štátnych CPPPaP  je testovanie všeobecného intelektového nadania bez poplatku rodiča (hradená je dotáciou zo štátneho rozpočtu), podobne ako vo Výskumnom ústave detskej psychológia a patopsychológie (VUDPaP).  VUDPaP je  metodicky nadriadenou inštitúciou CPPPaP a preto diagnostiku uznáme a v našej CPPPaP CENADA potvrdíme.

Môže sa stať, že niektoré CPPPaP nemajú k dispozícií vhodný testovací materiál pre deti mladšie ako 5 rokov a 4 mesiace a teda nemajú ako diagnostikovať intelektové schopnosti detí pod touto vekovou hranicou. 

 

Dôležité termíny

 

Prijímanie do 1. ročníka SZŠ CENADA k 1.septembru

 

-         od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-          február

Hromadné informatívne stretnutie rodičov pred prijatím do 1. ročníka SZŠ CENADA. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy.

-          do 28.2.

Žiaci druhého úvodného ročníka SZŠ CENADA - odovzdanie správ  s diagnostikou všeobecného intelektového nadania.

-          od 28.2.

Osobný pohovor s rodičmi zameraný na zistenie miery kompatibility filozofie, prístupov a cieľov CENADA s očakávaniami rodičov.

-          do 15.3.

Podpisovanie zmlúv s rodičmi žiakov druhého úvodného ročníka CENADA, postupujúcich do 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku.

-          apríl

Stretnutie s rodičmi budúcich prvákov zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe elektronických prihlášok.

-          do 15.5.

Odovzdanie správ s diagnostikou všeobecného intelektového nadania, umožňujúce prijatie do 1. ročníka – týka sa budúcich žiakov so zoznamu záujemcov.

-          do 15.5.

Osobný pohovor s rodičmi zameraný na zistenie miery kompatibility filozofie, prístupov a cieľov CENADA s očakávaniami rodičov.

-          máj

Podpisovanie  zmlúv s rodičmi  budúcich prvákov zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe elektronických prihlášok.

Prijímanie do úvodných ročníkov SZŠ CENADA k 1. septembru

-          od 15.9.

Prijímanie elektronických prihlášok  pre nasledujúci školský rok.

-           máj

Stretnutie s rodičmi budúcich žiakov CENADA zo zoznamu záujemcov, vytvoreného na základe prijatia elektronických prihlášok. Účasť na stretnutí aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je jednou z podmienok prijatia. Termín stretnutia je oznámený rodičom prostredníctvom emailu alebo je zverejnený na web stránke v časti Aktuality a oznamy.

-          do 10.6.

Odovzdanie správ potvrdzujúcich všeobecné intelektové nadanie, umožňujúce prijatie do školy  pre žiakov s intelektovým nadaním.

-          do 31.6.

Podpis zmluvy.