fbpx

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vzniklo 1. septembra 2010 (zriaďovacia listina). Zameriava sa najmä na diagnostikovanie intelektových schopností u detí, okrem iného aj u detí predškolského veku (podľa miery spolupráce dieťaťa už od troch rokov), tiež u detí s predpokladanou dvojitou výnimočnosťou, úzkostnými prejavmi a pod. Realizuje aj ďalšie diagnostické procesy (napr. školská zrelosť) a niektoré druhy terapií a psychologických intervencií. Zameriava sa tiež na diagnostiku a reedukáciu porúch učenia u intelektovo nadaných detí a individuálne špeciálnopedagogické intervencie u nadaných detí s dvojitou výnimočnosťou (napr. intelektové nadanie v spojení s poruchou autistického spektra alebo intelektové nadanie v spojení s ADHD). 

Program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie pravej a ľavej hemisféry.

Program bilaterálnej integrácie je vývinový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Ide o fyzické cvičenia, ktoré sú zamerané na prepájanie motoriky a kognície - pohybu a myslenia. Cvičenia stimulujú pamäť, motoriku, rovnováhu, podporujú exekutívne funkcie, ktoré sú potrebné nielen pri samotnom učení sa ale aj pri každodenných činnostiach. Terapeut na základe diagnostiky prispôsobuje program cvičení individuálnym potrebám dieťa. Cvičenia sú zábavné a poskytujú možnosť zapájať do cvičení hudbu a rytmus.

Program sa skladá z úvodného rozhovoru a diagnostiky, nastavenia cvičení podľa individuálnych potrieb dieťaťa a pravidelných stretnutí po 6-8 týždňoch, v rámci ktorých dochádza k optimalizácii cvičení na základe aktuálnych potrieb dieťaťa. Všetky stretnutia sa uskutočňujú za prítomnosti rodičov.

Cenník

 

Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia

Počet reedukačných stretnutí je závislí od výsledkov diagnostiky. Dĺžka reedukačnej hodiny/ sedenia je 45minút.

Reedukácia je zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, čítanie s porozumením, očné pohyby, reprodukciu textu, precvičovanie a automatizovanie prebraných gramatických javov, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, koordinácia ruky a oka, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, cvičenia na pozornosť

Cenník

 

Snoezelen – biela terapeutická miestnosť

Terapeutická a zároveň multisenzorickú miestnosť pôsobí podnetmi ako svetlo, odraz, farba, hudba, vibrácia, predmety a svetlo v pohybe, vône atď. na zmysly a to stimulujúco alebo upokojujúco.

Zmyslová stimulácia podporuje rozvoj funkcií a schopností napr.: percepčné, kognitívne, sociálne, motorické, komunikačné, koncentráciu, tvorivosť . Ďalej podporuje rozvoj vnímania intenzity pôsobenia podnetov a vnímania vlastnej individuality.

Cenník

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)

prebieha v 2 až 3 stretnutiach s dieťaťom v trvaní cca 90 minút každé. Počet stretnutí sa môže líšiť napr. v závislosti od veku a potrieb dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Cenník

Diagnostika školskej zrelosti

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

Cenník

Test prediktorov gramotnosti

Ide o diagnostiku detí predškolského veku v mesiacoch január až jún pred zaškolením a pre žiakov 1. ročníka na začiatku školskej dochádzky. Cieľom je identifikovať deti, u ktorých je riziko, že budú mať ťažkosti v osvojovaní písanej formy reči (čítanie, písanie..)

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 40-60 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút

Cenník

Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia

Počet stretnutí je závislý od individuálneho rozsahu testovania od 120 do 400 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov (zahŕňa aj diagnostiku deficitov čiastkových funkcií),
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Cenník

Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)

Ide o štandardné neurologické testy prostredníctvom ktorých vieme odhaliť prítomnosť primitívnych a posturálnych reflexov, rovnako zistiť aj zrelosť nervovej sústavy. Neuromotorická nezrelosť narúša senzomotorickú integráciu, koordináciu a rovnováhu, čo negatívne ovplyvňuje školské aj celkové prospievanie dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika (2-3 hodiny) a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 -45 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 6-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Diagnostika a program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie pravej a ľavej hemisféry.

Na základe diagnostiky sa vytvorí program cvičení vychádzajúci z individuálnych potrieb dieťa. Ide o fyzické cvičenia, ktoré sú zamerané na prepájanie motoriky a kognície - pohybu a myslenia. Cvičenia stimulujú pamäť, motoriku, rovnováhu, podporujú exekutívne funkcie, ktoré sú potrebné nielen pri samotnom učení sa ale aj pri každodenných činnostiach.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 6-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej (od 6,5 roka)

Ide o diagnostiku bazálnych funkcií, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí. Prebieha v 1 až 2 stretnutiach, v závislosti od veku a potrieb dieťaťa. Cca 90 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Mačka Mňau

Ide o screening na včasné zachytenie oslabenia dielčieho výkonu pre deti vo veku 3 -5 rokov. Úlohy sú zamerané na jednotlivé zmyslové kanály a základné funkcie, ktoré sa podieľajú na vnímaní a spracovávaní informácií z prostredia. Trvanie cca 35 – 45 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Podkategórie