fbpx

 

 Cenník  platný od 01.09.2019

Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov) 125€
  
Diagnostika školskej zrelosti 30€
  
Test prediktorov gramotnosti 30€
   
Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia 60 - 90€
   
Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti (podľa metódy INPP)  
- Dotazník a vstupný rozhovor 30€
- Vstupná diagnostika, interpretácia a zadanie cvičení 100€
- Vyhotovenie podrobnej písomnej správy 15€
- Kontrolné testovanie, úprava cvičení 60€
  
Diagnostika a program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie
pravej a ľavej hemisféry. 65€
- Program Bilaterálnej integrácie – 30 minutové 15€
  
Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej
- Úvodná diagnostika a zostavenie plánu 60€
- Kontrolné stretnutia 20€
  
Vystavenie kópie správy z vyšetrenia (vyžaduje overenie totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa)
- nepodpísaná kopia správy mailom 10€
- podpísaná kópia správy 25€
- kópia správy poslaná poštou 30€
- duplicitná interpretácia 30€
   
Mačka Mňau 30€
    
Vypracovanie Individuálneho výchovno - vzdelávacieho plánu 20 - 60€
    
Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia 30€/hodina
    
Poradenské stretnutie 30€/hodina
    
Snoezelen – biela terapeutická miestnosť 30€/hodina
- Žiaci SZŠ CENADA a SG CENADA do 15:00 15€/hodina

 Cenník  platný od 01.10.2018

Poplatok pri podpise zmluvy do školy okrem prvého ročníka  250 €
Poplatok pri podpise zmluvy do prvého ročníka  300 €
Školné (10 mesiacov v roku)  150 € mesačne
Poobedňajší pobyt v škole – len piaty ročník     20 €  mesačne
Pobyt dieťaťa v škole po 16.30    4 € za polhodinu
Pobyt dieťaťa v škole po 17:00  (po predchádzajúcej dohode)  8 € každá začatá  polhodina
Pobyt dieťaťa v škole po 17:00  (bez predchádzajúcej dohody)      50 € každá začatá  polhodina
Učebnice a pracovné zošity, ktoré nie sú hradené štátom   podľa aktuálnej ponuky
Časopisy   podľa aktuálnej ponuky
Poobedné aktivity (voliteľné) riadené externými lektormi    podľa aktuálnej ponuky
Ďalšie poplatky (kurzy, výlety, exkurzie)    podľa aktuálnej ponuky
   
 Sociálne vzdelávanie a osobná asistencia
Individuálne sociálne vzdelávanie raz do týždňa  30 € za hodinu