fbpx

Epidemiologická situácia - zatvorenie základnej školy a gymnázia CENADA

od 10.3. do 16.3.2020

prerušujeme priame vzdelávanie v budove školy SZŠ a SG CENADA s ohľadom na epidemiologickú situáciu a fakt, že väčšina škôl v Bratislavskom kraji z preventívnych dôvodov zrušila vyučovanie. SZŠ a SG CENADA v tomto týždni realizuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronického spojenia.

 

Prihlásenie do 1. ročníka osemročného štúdia v SG CENADA termíny, postup, podmienky na prijatie - šk. rok 2020/2021

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1)v školskom roku 2020/2021 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. ukončenie piateho ročníka základnej školy, podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prijímacie konanie sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5:

27. apríla 2020

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť diagnostiku všeobecného intelektového nadania. Predmetom prijímacieho konania bude aj pohovor so zameraním na predmety podľa § 64 ods. 1 a na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania podľa § 66 ods. 1: na motiváciu, záujmy, všeobecný prehľad, slovenský jazyk a matematiku..

Prihláška na štúdium sa podáva do 20. februára na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.

http://centrumnadania.sk/sg-cenada/postup-pri-prijimani

 

Postup prijímania na SG CENADA

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1) v školskom roku 2019/2020 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Výsledky diagnostiky sú súčasťou prijímacieho konania (prijímacej skúšky), ktorá sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5 :

24. apríla 2019.

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť diagnostiku všeobecného intelektového nadania. Predmetom pohovoru bude ústny pohovor so zameraním na motiváciu, záujmy a všeobecný prehľad.

Prihláška na štúdium sa podáva na základnej škole, ktorú žiak piateho ročníka navštevuje a to v termíne do 20. februára 2019.

http://centrumnadania.sk/sg-cenada/postup-pri-prijimani

 

Informatívne stretnutie rodičov - budúci prímania

dňa 14. februára 2019 o 16:00

sa bude konať informatívne stretnutie k prijímaniu do prímy

Stretnutie je venované rodičom detí piateho ročníka SZŠ CENADA, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu na gymnáziu CENADA.

Hovoriť budeme o rozhodnutí MŠ SR o počte žiakov, ktorých môžeme prijať, kritériách a postupe prijímania.

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Riaditeľské voľno

dňa 29.októbra 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu prác súvisiacich s výmenou okien.


dňa 19.novembra 2018
vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania učiteľov.

 

TEMATICKÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY

Hodnotenie, spätná väzba a učenie

21.6. 2018 o 17:00

- spätná väzba na 1.stupni ZŠ
- hodnotenie, spätná väzba na 2. stupni ZŠ a gymnáziu
- učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (študentovi)
Prihlasovací formulár nájdete v maile z 5.6.2018

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

 

stretnutie sa neuskutoční v plánovanom termíne 23.4. ale

10. máj 2018 o 17:00

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 19.4.2018

 

Riaditeľské voľno

dňa 7. mája 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

 

Prerušenie dodávky elektriny

dňa 2. mája 2018 od 8:00 do 11,30

bude prerušená dodávka elektriny. Školská jedáleň nebude variť a vydávať obedy. Potrebné je deťom zabezpečiť suchý obed z domu.

vedenie SZŠ a SG CENADA

22.marec 2018 o 17:00

Spolupráca rodičov a učiteľov

- Ako sa cíti rodič v škole? Čo potrebuje rodič?
- Miera zodpovednosti -žiak-rodič-škola-. Vymedzenie hraníc.
- Komunikácia - od sprostredkovania informácií k spolupráci
- Domáca príprava/nepríprava

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

23.apríl 2018 o 17:00

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

 

Epidemiologická situácia - zatvorenie základnej školy a gymnázia CENADA

od 10.3. do 16.3.2020

prerušujeme priame vzdelávanie v budove školy SZŠ a SG CENADA s ohľadom na epidemiologickú situáciu a fakt, že väčšina škôl v Bratislavskom kraji z preventívnych dôvodov zrušila vyučovanie. SZŠ a SG CENADA v tomto týždni realizuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronického spojenia.

 

Informatívne stretnutie pre rodičov budúcich žiakov úvodných ročníkov (od školského roku 2020/21)

dňa 5. mája 2020 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy. Účasť aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je podmienkou pre začatie procesu prijímania. Ak má rodič na prvom stupni vzdelávania v CENADE staršie dieťa a zároveň už takéto stretnutie absolvoval účasť na stretnutí nie je povinná.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

 

Informatívne stretnutie pre rodičov budúcich žiakov úvodných ročníkov (od školského roku 2020/21)

dňa 11. februára 2020 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy. Účasť aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je podmienkou pre začatie procesu prijímania. Ak má rodič na prvom stupni vzdelávania v CENADE staršie dieťa a zároveň už takéto stretnutie absolvoval účasť na stretnutí nie je povinná.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy, 
- metódach, postupoch vo vzdelávaní, 
- postupe prijímania

 

Informatívne stretnutie rodičov – prijímanie do úvodných ročníkov SZŠ CENADA 

dňa 14. máj 2019 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy.

Stretnutie je venované rodičom, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do úvodného ročníka našej základnej školy.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Informatívne stretnutie rodičov – budúci prváci

dňa 12. februára 2019 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy.

Stretnutie je venované rodičom, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do 1. ročníka našej základnej školy a zároveň pre rodičov, ktorých deti navštevujú druhý úvodný ročník našej školy a majú záujem o nástup svojho dieťaťa do 1. ročníka v CENADE.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Riaditeľské voľno

dňa 29.októbra 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu prác súvisiacich s výmenou okien.


dňa 19.novembra 2018
vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania učiteľov.

 

TEMATICKÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY

Hodnotenie, spätná väzba a učenie

21.6. 2018 o 17:00

- spätná väzba na 1.stupni ZŠ
- hodnotenie, spätná väzba na 2. stupni ZŠ a gymnáziu
- učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (študentovi)
Prihlasovací formulár nájdete v maile z 5.6.2018

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

stretnutie sa neuskutoční v plánovanom termíne 23.4. ale

10. máj 2018 o 17:00

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 19.4.2018

Riaditeľské voľno

dňa 7. mája 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

Prerušenie dodávky elektriny

dňa 2. mája 2018 od 8:00 do 11,30

bude prerušená dodávka elektriny. Školská jedáleň nebude variť a vydávať obedy. Potrebné je deťom zabezpečiť suchý obed z domu.

vedenie SZŠ a SG CENADA

22.marec 2018 o 17:00

Spolupráca rodičov a učiteľov

- Ako sa cíti rodič v škole? Čo potrebuje rodič?
- Miera zodpovednosti -žiak-rodič-škola-. Vymedzenie hraníc.
- Komunikácia - od sprostredkovania informácií k spolupráci
- Domáca príprava/nepríprava

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

23.apríl 2018 o 17:00

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

 

Jarný šachový festival CENADA 2019

6. apríla 2019 sa v priestoroch SZŠ a SG CENADA na Majerníkovej 60 uskutoční šachový turnaj. Bližšie informácie nájdete v propozíciách.

 

Konferencia

Bezpečná škola ako východisko vzdelávania (nielen) nadaných

10. a 11. novembra 2016, organizovaná pri príležitosti 10. výročia vzniku CENADA, n.o.

Organizátor konferencie CENADA, n.o.
poskytuje odborné poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s nejakým problémom (poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, Aspergerov syndróm) Podporuje starostlivosť o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí. CENADA,n.o. zriaďuje základnú školu a osemročné gymnázium pre žiakov so všeobecných intelektovým nadaním CENADA a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Cieľom konferencie je dať podnet k postupnej premene škôl na miesta bezpečnej – neohrozujúcej komunikácie, prispievajúcej k vývinu jedincov pravdivých, rešpektujúcich a rešpektovaných, pripravených vytvárať prirodzene etickú a bezpečnú spoločnosť:

  • prispieť k podpore humánnych prístupov
  • zviditeľniť význam a potrebnosť rešpektujúceho prístupu, terapeutického pôsobenia vo výchove
  • ukázať iný uhol pohľadu na vzdelávanie nadaných, podporiť informovanosť o asynchrónnom vývine nadaných
  • nahradiť konkurenciu kooperáciou, „povinnosť“ hravosťou, nutnosť záujmom, poslušnosť vnútorným presvedčením

Miesto a čas konania

v budove ZŠ na Majerníkovej 60 v Bratislave (link tu

10. a 11. novembra 2016

Prednášajúci
Ing. Peter Živý
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c.
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Mgr. Naďa Okenicová
Mgr. Michaela Martinková
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
PhDr. Pavel Kopřiva
Mgr. Tatjana Kopřivová
PhDr. Jana Jurášková, PhD.
MUDr. Ivan Juráš
Mgr. Lucia Husárová
Ing. Peter Halák
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Mgr. Silvia Dančiaková
Mgr. Marcela Čmiková
PaedDr. Mária Boledovičová

 

Pozvánka na Jarný šachový festival CENADA

V sobotu 28. marca sa v priestoroch jedálne ZŠ na Majerníkovej ul. uskutoční už 3. ročník jarného šachového festivalu CENADA, ktorý je zaradený do súťaže Grand Prix mládeže SŠZ v zrýchlenom šachu (http://gpx.jogo.sk/).

Hlavný šachový turnaj tohto festivalu je určený pre deti do 14 rokov (s obmedzením ratingu), ktoré hrávajú šach v športových kluboch alebo školách alebo so šachom ešte len začínajú. Organizátori nezabudli ani na tých starších či skúsenejších, ktorí by poslednú marcovú sobotu radi strávili šachovo, a pripravili pre nich sprievodný turnaj otvorený pre všetkých šachuchtivých mladých aj dospelých bez obmedzenia veku a výkonnosti.

Rovnako ako po minulé roky aj tentoraz Jarný šachový festival v CENADE organizuje CENTRUM NADANIA n.o. Karlova Ves, v spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom, šachovým klubom Šk TV Karlova Ves a Šk Doprastav.

Srdečne vás všetkých pozývame!

Príhoha: Propozície

Podkategórie