fbpx

Cieľom vzdelávania je získavanie skúseností, osvojovanie poznatkov a zručností. Vzdelávací proces je cestou k napĺňaniu tohto cieľa. Prostredím pre vzdelávací proces v rámci triedy je atmosféra v triede, ktorej súčasťou je pedagóg a žiaci. Ak žiak nie je disponovaný na proces vzdelávania v rámci triedy (tj. „hromadné vzdelávanie“), je možné individuálne alebo samostatné vzdelávanie ad hoc alebo v rámci individuálneho učebného plánu, pomoc asistenta (ktorým môže byť aj rodinný príslušník), u mladších detí aj pomoc špeciálneho pedagóga. Pre tieto situácie máme vytvorené špeciálne miestnosti (Malá trieda, Individuálna študovňa). V týchto prípadoch je nevyhnutná úzka spolupráca a zapojenie rodičov.  

Prístupy, metódy, komunikácia, filozofia, ciele našej školy nie sú celkom v súlade s hlavným prúdom a s prevládajúcimi názormi na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov u nás.  Sme  si vedomé toho, že nie každý rodič je stotožnený s filozofiou našej školy.  Na druhej strane, predpokladom pre fungovanie našich zámerov je práve filozofická zhoda školy a rodičov dieťaťa a z toho vyplývajúca vzájomná dôvera.

Spolupráca nebude fungovať, ak je rodič nastavaný na vzdelávanie na základe externej motivácie, ak je zameraný na výkon dieťaťa, ak preferuje autoritatívnosť vo výchove, disciplínu a poslušnosť pred spoluprácou s dieťaťom na jeho ďalšom rozvoji.

Prípadným záujemcom o vzdelávanie dieťaťa v našej škole odporúčame overiť si mieru filozofickej zhody v dotazníku.

DOTAZNÍK ZHODY

  Súhlas Nesúhlas Súhlas/Nesúhlas s výrokom
Nadané dieťa je (má byť) šikovné, sociálne zdatné a emocionálne vyspelé.  Súhlas  Nesúhlas
Nadané dieťa má mať výsledky vo všetkých predmetoch lepšie ako akékoľvek iné dieťa v bežnej škole.  Súhlas  Nesúhlas
Súťaž je dôležitý prostriedok na zvýšenie motivácie detí k učeniu.  Súhlas  Nesúhlas
Najdôležitejšie v škole je, aby malo dieťa vysoký výkon a výborné učebné výsledky.  Súhlas  Nesúhlas
Nadané dieťa si osvojí tvrdé a mäkké i/y automaticky.  Súhlas  Nesúhlas
Ak nadané dieťa píše sloh, musí byť úhľadný a pravopisne správny.  Súhlas  Nesúhlas
Nadané dieťa má slušné správanie, je poslušné a disciplinované.  Súhlas  Nesúhlas
Na dieťa treba byť prísny.  Súhlas  Nesúhlas
Úprava v zošite je zrkadlom vyspelosti nadaného dieťaťa.  Súhlas  Nesúhlas
Dieťa nevie, čo je správne, preto má konať podľa príkazov dospelých.  Súhlas  Nesúhlas
Zaujíma ma v prvom rade školský prospech.  Súhlas  Nesúhlas
Na vyučovaní má byť ticho, pokojná práca a sledovanie učiteľa  Súhlas  Nesúhlas
Intelektovo nadané dieťa je predurčené k dosahovaniu školských úspechov.  Súhlas  Nesúhlas
Dieťa by malo mať radosť z poznávania a učenia. Aj za cenu, že sa výsledok dostaví neskôr.  Súhlas  Nesúhlas
Stres a tlak nepatrí k učeniu. Učenie prebieha efektívne, ak človek necíti ohrozenie.  Súhlas  Nesúhlas
Dieťa sa má učiť podávať výkon v bezpečných podmienkach, stresu sa má učiť postupne.  Súhlas  Nesúhlas
Dieťa má poslúchať autority.  Súhlas  Nesúhlas
Žiak má v škole písať predovšetkým písaným písmom.  Súhlas  Nesúhlas
Moje dieťa nemusí byť perfektné vo všetkom, dôležité je, aby bolo v pohode.  Súhlas  Nesúhlas
Deti potrebujú domáce úlohy, aby sa doma venovali prospešnej intelektovej činnosti a aby si zvykli na systematickú prácu.  Súhlas  Nesúhlas
Rozvíjanie tvorivosti je v rozpore s požiadavkou formálnosti tvorby.  Súhlas  Nesúhlas
Deti sa lepšie učia, ak sú súčasťou vyučovacích činností súťaže.  Súhlas  Nesúhlas
V škole sa má dieťa predovšetkým výborne naučiť aspoň jeden cudzí jazyk.  Súhlas  Nesúhlas
Nadané dieťa sa potrebuje učiť prekonávať prekážky vlastnou usilovnosťou, skúšaním rôznych možností a nácvikom nových zručností.  Súhlas  Nesúhlas
Známky sú dobrou motiváciou k učeniu.  Súhlas  Nesúhlas
Nepotrebujem výkony svojho dieťaťa porovnávať s ostatnými.  Súhlas  Nesúhlas
Nadané dieťa s problémami (napr. hyperaktivita, sociálna naivita, dyslexia) nepatrí do školy pre nadaných.  Súhlas  Nesúhlas
Škola učí, rodič vychováva.  Súhlas  Nesúhlas

Centrum nadania /Aktivity pre verejnosť/AS a HFA stretnutia

Stretnutia rodičov detí s AS a HFA sa konajú v piatky vždy od 16:00 do 18:00, v priestoroch Centra nadania, n.o. v kancelárií riaditeľstva škôl CENADA.

Vítaní sú aj rodičia, ktorých dieťa nie je diagnostikované. Postačuje podozrenie rodiča z dôvodu nadpriemerného výskytu sociálnych deficitov v prejavoch dieťaťa, resp. pocit, že dieťa je „iné“ ako väčšina rovesníkov.

Plánované témy stretnutí sú uvedené nižšie. Počas zimných mesiacoch v prípade intenzívneho sneženia a súvisiaceho dopravného kolapsu na Dlhých Dieloch v Bratislave prosím sledovať prípadnú zmenu termínu, ktorá býva uverejnená min. 24 hodín vopred na www.asperger.sk . V prípade záujmu a potreby prítomných účastníkov je možné tému stretnutia flexibilne doplniť.

Nakoľko počet účastníkov stretnutí z roka na rok rastie, prosím záujemcov o rodičovské stretnutia, aby sa nahlásili vždy aspoň 24 hodín pred konkrétnym termínom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne telefonicky (0903 429 415). Občas sme sa sotva pomestili, tak podľa „trendov v našej početnosti“ perspektívne zvažujem vytvorenie 2 skupín (a 2 termínov pre každú z tém). Ďakujem za pochopenie.

Termíny a orientačné témy stretnutí rodičov počas školského roku 2017/2018

Na stretnutia s Vami sa teší,

Martinková Michaela

Prezentačný deň

Prezentačný deň je zameraný na spracovávanie informácií a ich prezentáciu. Každý rok žiaci spoločne spracúvajú inú tému (napr. pozorovanie a objavovanie prírodných a spoločenských zákonitostí, ako sa čo vyrába, ako to bolo v minulosti) v rámci jednotlivých tried. Zvolia si konkrétnu oblasť v rámci širšej témy, skúmajú, študujú, zisťujú a spracúvajú informácie, pripravujú prezentáciu. V rámci Prezentačného dňa (zvyčajne v mesiaci apríl) prezentujú svoju tému pred publikom (ktoré tvoria  ostatní žiaci školy).

Pri príprave na Prezentačný deň sa žiaci okrem spracúvania informácií učia spolupráci a získavajú skúsenosti s prezentáciou pred publikom.

Fotogaléria prezentačný deň

Šachový deň

Šachový deň je festivalom tejto krásnej hry (zvyčajne v mesiaci marec). Hlavnou aktivitou je žiacky šachový turnaj, doplnený sprievodnými aktivitami: šachové tvorivé dielne, riešenie šachových pozícií, prezentácia šachových osobností a udalostí. Nultý ročník sa konal v školskom roku 2012/2013 z podnetu šachovo nadšených rodičov, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať šachový turnaj.

Fotogaléria šachový deň

Bežecký deň CENADA

Nový školský rok začíname behom pre zdravie do nového školského roka. Prvý ročník sa (na podnet rodiča) konal v školskom roku 2013/2014. Hlavnou myšlienkou je beh pre radosť a spoluprácu (triedne štafety), individuálne súťaže pre jednotlivcov sú len doplnkovou aktivitou. Organizačne sa na tomto dni podieľajú aj rodičia.

Fotogaléria bežecký deň

Fašiangy

Fašiangy sa konajú v mesiaci február. Štvrtáci pripravia prezentáciu o fašiangových ľudových zvykoch, nasleduje ochutnávka tradičných fašiangových jedál, ktoré pripravia rodičia. Oslavy sa končia fašiangovou diskotékou.

Fotogaléria fašiangy

Mikuláš

Aj do našej školy každý rok 6. decembra zavíta Mikuláš (často aj so Snehulienkou a čertom). Vypýta si od detí pesničku alebo básničku, popýta sa, či boli dobré a rozdá im vrecúška s pochúťkami.

Fotogaléria Mikuláš

Vianočná besiedka

V posledný decembrový predprázninový týždeň deti z jednotlivých tried predvedú rodičom školské vianočné predstavenie. Po ňom sa presunú do tried, kde deti spolu s rodičmi a pani učiteľkami strávia príjemný podvečer pri vianočnom pohostení.

Fotogaléria vianočná besiedka

Deň detí

Tento deň sa s deťmi snažíme každý rok oslávaiť ináč: športové aktivity, plnenie zábavných úloh na stanoviskách, stavanie stavieb zo skladačiek a pod.

Fotogaléria Deň detí

Stavebnicový deň

Aktivitu realizujeme koncom júna. Deti spoločne vytvárajú stavby z lega alebo z inej zostavy – podľa návodu a podľa vlastnej fantázie. Stavby sú napokon vystavené na celoškolskej výstavke.

Fotogaléria Lego deň