Súkromná základná škola

V procese učenia sa naše hodnotenie zameriava na podanie spätnej väzby žiakovi – čo už ovláda, čo je ešte potrebné precvičiť si, prípadne čo môže byť príčinou osvojenia alebo naopak neosvojenia si vedomosti, zručnosti. Takéto hodnotenie nemá v sebe autoritatívny podtón, nie je vysielané z pozície moci. Naopak, spätná väzba je radou, odporučením pre zlepšovanie sa a pre ďalší rozvoj danej zručnosti.

Spätná väzba prebieha jednak v procese osvojovania si nových vedomostí, zručností a jednak v období, keď sa očakáva jej zvládnutie. Žiakom sú predkladané aktivity na overenie zvládania danej zručnosti, vedomosti. Žiak dostane informáciu, odporučenie pre ďalšie aktivity, aby sa vedomosti, zručnosti, upevnili (napr. čo si má ešte zopakovať, alebo dostane úlohy či pracovné listy, prostredníctvom ktorých si danú zručnosť precvičí).

Na druhom stupni (vzhľadom na to, že legislatíva školám na druhom stupni prikazuje klasifikovať učebné výsledky známkami) sa v období, keď sa predpokladá zvládanie daných zručností, vedomostí, predloží žiakom overovacia aktivita, ktorej výsledkom je známka. Známku teda žiak dostáva v čase, keď sa  nehodnotí proces  osvojovania, ale výsledok procesu učenia sa. Žiak predtým v procese učenia dostal informácie o tom, ako a čo ešte je ešte vhodné spraviť, aby došlo k zvládnutiu vedomostí, zručností.

Spätná väzba sa nerealizuje len prostredníctvom jednotlivých overení, ale je bežnou súčasťou vyučovania, častokrát v diskusii so žiakom. Tým žiaci získavajú skúseností s odhadovaním vlastných silných (alebo aj slabších) stránok, aktívne sa podieľajú na vlastnom procese učenia.

Na druhom stupni si žiak v diskusii s učiteľom daného predmetu (prípadne  aj v prítomnosti rodiča) stanovuje ciele pre svoj ďalší rozvoj v danej oblasti.