fbpx
  1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA, n.o. skrátená názov CENADA, n.o. so    sídlom Podzáhradná 49, 82107 Bratislava IČO: 37924745 (ďalej aj ako “predávajúceho”) a kupujúceho.

1.2. Predávajúci poskytuje prostredníctvom internetového portálu cenada.sk / centrumnadania.sk vzdelávacie podujatia a odborné materiály v podobe  kníh, CD nosičov, didaktických pomôcok. 

1.3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového portálu cenada.sk /centrumnadania.sk od predávajúceho objedná, po potvrdení objednávky uhradí  vzdelávaciu službu (webinár) alebo odborný materiál  (ďalej aj ako „Kupujúci“ alebo „Účastník“).

1.4. Internetový portál predávajúceho je prostredie pre objednanie, potvrdenie objednávky a úhradu a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

1.5. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.  

  1. Objednávky

 2.1 Objednávka vzdelávacieho podujatia  (webináru)

2.1.1 Pre registráciu na vzdelávacie podujatie (webinár) (ďalej len skratka VP) je potrebné vybrať si  konkrétne VP kliknutím na Názov VP a vyplniť elektronickú prihlášku/objednávku.

2.1.2 Po záväznom odoslaní prihlášky/objednávky vám bude obratom, najneskôr do 2 pracovných dní zaslané potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.

2.1.3 Po úhrade faktúry bankovým prevodom alebo platobnou kartou   je automaticky zasielané  potvrdenie o prijatí platby  na  e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal v prihláške, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak Kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a požiadať o preverenie platby.

Bližšie informácie o VP sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania.

 2.2. Objednávka odborného materiálu

2.2.1. Pre objednanie odborného materiálu (ďalej len skratka OM) je potrebné kliknúť na názov OM, vyplniť objednávku na internetovom portály cenada.sk /centrumnadania.sk.

2.2.2. Po záväznom odoslaní objednávky vám bude obratom, najneskôr do 2 pracovných dní zaslané potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.

2.2.3. Po úhrade faktúry bankovým prevodom alebo platobnou kartou   je automaticky zasielané  potvrdenie o prijatí platby  na  e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal v prihláške, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak Kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a požiadať o preverenie platby.

2.2.4. Po zaznamenaní platby je OM zabalený a obratom, najneskôr do 7 pracovných dní posielaný sprostredkovateľskou firmou  kupujúcemu podľa jeho výberu uvedenej v objednávke. 

  1. Cena VP a OM

3.1 Všetky ceny VP a OM sú uvádzané na stránke www.centrumnadania.sk priamo pri VP a OM.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.  

  1. Spôsob úhrady VP a OM – platby

4.1. Úhrady za jednotlivé VP  sa realizujú bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Úhrady za OM sa realizujú bankovým prevodom, platobnou kartou alebo v hotovosti v prípade osobného prevzatia.

4.2. Základnou požiadavkou je vyplnenie fakturačných údajov, kde sa uvádzajú osobné alebo firemné údaje a je potvrdený druh a množstvo objednaných VP a OM. 

  1. Informácia k stornovaniu objednávky VP a OM

 5.1. Informácia k stornovaniu objednávky VP

5.1.1. VP je možno bezplatne raz stornovať najneskôr 3 pracovné dni pred jeho samotným dátumom konania. Ak bola úhrada už zrealizovaná, bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Ak účastníkovi náhradný termín nevyhovuje bude mu platba vrátená. Ak sa účastník nedostaví ani v náhradnom termíne, môže požiadať o opätovné presunutie. V tomto prípade mu bude účtovaný administratívny poplatok 10% z ceny vzdelávania. Ak úhrada nebola zrealizovaná 3 pracovné dni pred dátumom konania, bude jeho prihláška stornovaná a miesto na školenie voľné pre iného účastníka.

V prípade stornovania v čase kratšom ako sú 3 pracovné dni pred dátumom konania VP bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia. Kupujúcemu v takomto prípade ponúkame možnosť pozvať na VP, ktorého sa nemôže zúčastniť, svojho náhradníka. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

5.1.2. CENADA, n.o. ako organizátor školenia môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania.  O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.

 5.2. Informácia k stornovaniu objednávky OM

5.2.1. Stornovať objednávku OM je možné do 30dní od jej objednania.

5.2.2. V prípade, že OM bol už doručený, je potrebné OM dôkladne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu a poslať na spätnú adresu.

5.2.3. Po doručení nepoškodeného OM bude platba za OM do 14 dní vrátená.

  1. Dodacia lehota VP a OM

6.1. Kupujúci obdrží na ním zadanú emailovú adresu ihneď po zaplatení potvrdenej objednávky prístupy k on-line VP alebo vstupenku na VP.

6.2. OM je kupujúcemu poslaná sprostredkovateľskou firmou po pripísaní platby na účet a to do 7 pracovných dní.

  1. Odstúpenie, neuskutočnené VP a reklamácie

7.1. V prípade, ak sa VP neuskutoční z dôvodu na strane Lektora, vyhlási Lektor náhradný termín konania VP. V prípade, ak Účastník školenia nemá záujem o účasť na školení v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie kúpnej ceny, ktorá bude vrátená rovnakým spôsobom, akým ju účastník uhradil (pokiaľ sa nedohodnú inak).

7.2. Lektor (zastúpený CENADA,n..o) je povinný Účastníkov VP bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na VP, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie VP.

7.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch zakúpených služieb a tovaru Predávajúceho dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

7.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a Kupujúceho písomne (elektronicky/poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej obdržania.

7.5. Predávajúci prijíma v mene Lektora reklamácie ohľadom poskytovania služieb.

7.6. V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosť internetového portálu, záujemca je povinný zaslať reklamáciu na emailovú adresu Predávajúceho v tvare: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  , a/alebo fyzickou poštou na adresu sídla Predávajúceho.

7.7. Kupujúci, ktorý si objednal službu, poskytujúcu elektronický obsah, odsúhlasením obchodných podmienok stráca právo na odstúpenie od zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  1. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

  1. Vyhotovenie záznamov zo VP

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že na všetkých školeniach organizovaných predávajúcim je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho, autorov tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu predávajúceho a následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny konkrétneho školenia.

  1. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

10.2. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

10.4 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky školenia prostredníctvom www.sku.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, zjednodušenie používania webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky sú platné od 6.8.2021 do odvolania.