CENTRUM NADANIA, n.o.

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. januára 2007. Poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, Aspergerov sydróm, vysokofunkčný autizmus) , organizuje aktivity pre verejnosť (napr. detské záujmové popoludnia, elektronické a osobné poradenstvo, stretnutia odborníkov, rodičov), organizuje semináre, konferencie. Centrum nadania, n.o. je tiež zriaďovateľom SZŠ CENADA, SCPPPaP, SG CENADA. Zakladateľkami Centra nadania, n.o. sú Martina Mátychová (riaditeľka), Michaela Martinková a Jana Jurášková.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA CENADA pre žiakov s intelektovým nadaním (SZŠ CENADA)

SZŠ CENADA začala svoju činnosť 1. septembra 2008. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Vo vzdelávaní sa zameriava na adekvátnu kognitívnu stimuláciu žiakov (rozšírený obsah vzdelávania, špecifické aktivity a metódy), aplikáciu rešpektujúceho prístupu (zameranie na vnútornú motiváciu, zodpovednosť, samostatnosť, etické správanie) a elimináciu rizík vo vývine osobnosti (špeciálne programy). Realizuje aj experimentálne overovanie vzdelávania intelektovo nadaných detí (od 4 do 6 rokov) v úvodných ročníkoch základnej školy.

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM CENADA (SG CENADA)

SG CENADA (gymnázium s osemročným štúdiom) začalo svoju činnosť 1. septembra 2014. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Jeho špecifiká, filozofia, metódy, prístupu nadväzujú na SZŠ CENADA.

SÚKROMNÉ CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (SCPPPaP)

SCPPPaP vzniklo 1. septembra 2012. Zameriava sa najmä na diagnostiku intelektových schopností, intelektového nadania, školskej zrelosti, tiež na diagnostiku, poradenstvo, psychoterapiu a reedukáciu problémových prejavov u nadaných (vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti, asynchrónny vývin emocionálnej, sociálnej oblasti). Diagnostiku realizuje aj u detí predškolského veku.

ODBORNÉ INFORMÁCIE

Odborné informácie zahŕňajú vymedzenie pojmov, súvisiacich s intelektovým nadaním (napr. prejavy nadania, možné súvisiace problémové prejavy, vzdelávanie, výchova) a anotácie odbornej literatúry z tejto oblasti.

Snažíme sa vytvárať

BEZPEČNÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIE,
založené na rešpektujúcom prístupe a nenásilnej komunikácii.
Nenásilná komunikácia
Spôsob komunikácie založený na uvedomovaní si a prijímaní vlastných pocitov.
Filozofia školy
Nadanie vnímame ako fenomén, ktorý posúva osobnosť nadaného jedinca mimo rámca bežnej populácie.
Metódy a prístupy
Induktívne – objavné vzdelávanie na základe ktorých žiaci samy objavujú nové zákonitosti, postupy, princípy.
Rešpektujúci prístup
Založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti druhého človeka.
Zo života našej školy
Nazrite do života našej školy a spoznajte život našich žiakov na SZŠ Cenada a SG Cenada...

Úvodné ročínky SZŠ

Šachový deň CENADA

Deň doskových hier

Športujeme