Súkromné gymnázium

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM CENADA (SG CENADA)

SG CENADA (gymnázium s osemročným štúdiom) začalo svoju činnosť 1. septembra 2014. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Jeho špecifiká, filozofia, metódy, prístupu nadväzujú na SZŠ CENADA.