fbpx
Súkromné gymnázium

Prihlásenie do 1. ročníka osemročného štúdia v SG CENADA termíny, postup, podmienky na prijatie - šk. rok 2020/2021 Prihlásenie na

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA (podľa § 105 ods. 4 a §66 ods. 1)v školskom roku 2020/2021 je okrem podmienok stanovených školským zákonom (napr. ukončenie piateho ročníka základnej školy, podanie prihlášky na štúdium) diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prijímacie konanie sa bude konať v termíne podľa § 66 ods. 5:

27. apríla 2020

Najneskôr do termínu konania pohovoru je potrebné doručiť diagnostiku všeobecného intelektového nadania. Predmetom prijímacieho konania bude aj pohovor so zameraním na predmety podľa § 64 ods. 1 a na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania podľa § 66 ods. 1: na motiváciu, záujmy, všeobecný prehľad, slovenský jazyk a matematiku..

Prihláška na štúdium sa podáva do 20. februára na základnej škole, ktorú žiak navštevuje.