Súkromné gymnázium

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia pre školský rok 2023/2024

Podmienkou na prijatie na štúdium na Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA v školskom roku 2023/2024 je:

  • ukončenie 5. ročníka základnej školy
  • podanie prihlášky zákonným zástupcom podľa termínov a spôsobom určených MŠVVaŠ
  • diagnostikovanie všeobecného intelektového nadania centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré nie je staršie ako dva roky
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky z matematiky, slovenského jazyka a ústneho pohovoru
  • umiestnenie žiaka do počtu miest určených pre odbor v škole

Kritériá prijatia:

Za výsledky na prijímacích skúškach môže žiak získať maximálne 210 bodov.

Test zo slovenského jazyka

Max. 40 body

Test z matematiky

Max. 40 body

Vlastné kritérium – ústny pohovor so zameraním na záujmy, motiváciu a všeobecný prehľad

Max. 130 bodov

Podmienkou na zloženie skúšky zo slovenského jazyka, matematiky a ústneho pohovoru so zameraním na záujmy, motiváciu a všeobecný prehľad je získanie min. 40 bodov.

Pri rovnosti bodov je uprednostnený žiak, ktorý dosiahol väčší počet bodov z ústnej časti zameranej na záujmy, motiváciu a všeobecný prehľad. Ak budú kritériá rovnaké, o prijatí rozhodne prijímacia komisia na základe pohovoru so žiakmi,

Podmienky prijatia boli prerokované v pedagogickej rade školy 24.11.2022 a predložené rade školy na vedomie dňa 29.11.2022.

 

V Bratislave, 29.11.2022

 

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

riaditeľka školy