Súkromná základná škola

V oblasti školského obsahu

 • matematika, prírodné a technické vedy
 • objavné vzdelávanie, argumentácia, diskusia, projekty

V oblasti procesu osvojovania si vedomostí, zručností a hodnôt

 • diskusia, objavovanie, kritické myslenie, tvorivé riešenie problémov
 • uprednostňovanie obsahu pred formou
 • dôraz na proces učenia
 • vnútorná motivácia, spolupráca, partnerstvo, rešpektujúci prístup
 • spravodlivosť, fair-play

Čo nie sú naše priority

 • tlak na zvládanie, ak ešte dieťa na zvládanie nie je nastavené (fyziologicky, emocionálne, vývinovo)
 • súťaženie, konkurencia, tlak na výkon (pozn.:  žiaci sa zúčastňujú na akademických súťažiach (napr. matematické, informatické, predmetové olympiády), nevnímame ich však ako meradlo úspešnosti žiakov, ale ako možnosť získať nové skúsenosti (stres, tlak, konkurencia, koncentrácia v časovej tiesni a pod.), nekomunikujeme s deťmi očakávanie výhry alebo dobrého umiestnenia)
 • formálne požiadavky, ak sú na úkor osvojovania vedomostí, zručností alebo na úkor tvorivosti (ide najmä o úhľadnosť, krasopis, pravopis – ktorý vyžadujeme v čase a v situáciách, keď sú tieto požiadavky zmysluplné)
 • poslušnosť a disciplína pod tlakom autority, trestanie, podmieňovanie odmenami
 • komunikovanie známok ako cieľa či prostriedku učenia
 • výučba cudzích jazykov, bilingválnosť (pozn.: anglický jazyk sa vyučuje už od predškolských stupňov v časovej dotácii 3-4 hodiny týždenne, od šiesteho ročníka sa vyučuje nemecký jazyk; napriek tomu sa v učebnej oblasti zameriavame na technické vedy a matematiku)