CENTRUM NADANIA, n.o.

ZAKLADACIA LISTINA

o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom

CENTRUM NADANIA n.o.

uzavretá podľa § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov medzi

ZAKLADATEĽMI:

1. PhDr. Jana Jurášková, PhD., rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Bratislava

2. Mgr. Martina Mátychová, rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Senec

3. Mgr. Michaela Martinková, rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Zohor

I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

1. NÁZOV : CENTRUM NADANIA n.o.

2. SÍDLO : ul. Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava

II.

Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá:

Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.

III.

Druh všeobecne prospešných služieb

V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie:
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí,
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,

a ďalšie služby v oblasti
výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu so zameraním na nadanie.

IV.

Orgány neziskovej organizácie

Správna rada:

1. Mgr. Michaela Martinková, rodné číslo: xxxxxx, bydlisko xxxxxx Zohor - predsedkyňa správnej rady

2. Mgr. Martina Mátychová, rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Senec

3. Radovan Horák, rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Považská Bystrica

Revízor:

Ing. Peter Jurášek, CSc., rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Bratislava

Riaditeľka:

PhDr. Jana Jurášková, PhD., rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx 821 07 Bratislava

Správna rada môže vykonávať zmeny po predchádzajúcom písomnom súhlase zakladateľov. Zakladatelia splnomocňujú PhDr. Janu Juráškovú, PhD., rodné číslo: xxxxxx, bydlisko: xxxxxx Bratislava na vykonanie všetkých úkonov súvisiacich s registráciou neziskovej organizácie, prevzatím rozhodnutia a práva vzdania sa odvolania.

V Bratislave dňa 15. januára 2007

 

_____________________________

zakladateľka

_____________________________

zakladateľka

_____________________________

zakladateľka