Súkromná základná škola

Vyučujú sa predmety podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. Oproti minimálnym požiadavkám sú navýšené hodiny matematiky, informatickej výchovy, na druhom stupni aj fyzika a chémia. Informatická výchova zahŕňa aj výučbu strojopisu (od tretieho ročníka).

Na prvom stupni sa navyše vyučuje predmety šachy, obohatenie a osobnostný a sociálny rozvoj. Na druhom stupni sa navyše vyučujú predmety kolokvium, projekty, fyzikálna a chemická prípravka (5. ročník). Na druhom stupni predmet slovenský jazyk zahŕňa aj rétoriku.

Bližšie informácie  o jednotlivých učebných predmetoch a ich časovej dotácii (školský učebný plán) nájdete tu.