CENTRUM NADANIA, n.o.

a) prehľad činnosti:

Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania V rámci projektu Detského N centra Centrum nadania, n.o. pokračovalo v realizovaní pravidelných záujmových popoludní pre predškolákov dvakrát do týždňa (pre starších predškolákov pod názvom Od informácií k riešeniam, pre mladších predškolákov s názvom Od informácií k tvorivosti). Priemerná návštevnosť bola 6 - 8 detí na aktivitu.

Každý mesiac sa konalo stretnutie rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo dikusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Poradenská činnosť

Centrum nadania, n.o. realizovalo elektronické poradenstvo, kde zodpovedalo cca 50 dotazov, 20 osobných stretnutí.

Osvetová činnosť

Verejnosť sme informovali o aktivitách Centra nadania, n.o. prostredníctvom web-stránky. Priebežne sme dopĺňali podstránku o anotácie, ktorá informuje o zaujímavých odborných článkoch z oblasti nadania. Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk.

Zriaďovateľská činnosť

Centrum nadania, n.o. plnilo svoje zriaďovateľské úlohy ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA a Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V novembri 2012 bolo Centrum nadania, n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

Projekty

Pontis – Sociálny tréning v škole pre úspech v živote – 1 010,15 €.
Projekt bol úspešný.

Tatrabanka – Kniha – ako príležitosť prežívania pozitívneho spoločenského zdieľania – 500 €.
Projekt bol úspešný.

b) ročná účtovnú závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie:

Hospodárenie v roku 2012: EUR

Príjmy celkom: 349 833,13
v tom:
KŠÚ Bratislava 266 892,00
Hl.m.Bratislava 69 730,00
Podiel zo zaplat.daní 2% 6 450,71
Dary 2368,15
Poukazy 3 642,00
Úroky z banky 3,39
Dobropis od dodávateľa 746,88

Výdavky celkom: 345 692,17
v tom:
Normatív pre CPPPaP 715,00
Normatív pre CENADA 336 622,00
Prevádzkové náklady 8 317,04
Poplatky banke 37,50
Daň z úrokov 0,59

Nedaňové príjmy celkom 349 833,13
Nedaňové výdavky celkom 345 692,17
Rozdiel príjmov a výdavkov 4 140,96

Majetok:
z toho:
Bankový účet
Počiatočný stav 1 948,46
Príjme na účet 345 976,13
Výdavky z účtu 343 959,91
Zostatok na účte 7 886,01

Hotovosť:
Počiatočný stav 5 493,51
Príjem 300,00
Výdaj 1 732,26
Konečný stav 139,92

Pohľadávky 0
Záväzky voči dodávateľom 120,00

2% použité v  roku 2012

   

keramika

vypaľovacia pec

1986

 

merač spotreby energie

54,9

športové aktivity

4x trampolína

643,2

 

12x gymnastická lopta

120

 

5x gymnastická lavička

644

 

13x florbalový dres

115,59

 

12x florbalové štucky

50,4

robotický krúžok

2x základná zostava NXT M, 2x transformátor

746,88

šachy

14x šachy, 14x šachovnica

402,2

spoločenské hry

19x hry (rozložené po triedach (aj darčeky pod stromčekom))

368,49

projekt KNIHA

doplatok k projektu "KNIHA" za knižné tituly

37,13

 

13x sedacie vaky do knižnice

554,35

projekt Sociálny tréning

doplatok za materiál

11,34

didaktické pomôcky

13x kalkulačka

107,9

 

13x držiaky na skúmavky

50,96

web

obnova domény, web hosting (centrumnadania.sk)

32,29

 

obnova domény, web hosting (centrumnadania.sk)

139,01

 

obnova domény, web hosting (asperger.sk)

19,92

SOZA

používanie zvukových nahrávok s autorskými právami

160

poplatky za príjem 2%

notársky poplatok

52,68

 

uverejnenie v obchodnom vestníku

3,5

iné

pošta

52,2

 

bankové poplatky

40,57

 

konferencia  poplatok 

40

SPOLU

 

6433,51

     
     

Nadácia Tatra banky: KNIHA - ako príležitosť prežívania pozitívneho spoločenského zdiaľania.

171 knižných titulov v celkovej hodnote 537,13€

500

Nadácia Pontis: Sociálny tréning v škole pre úspech v živote

Mikrofón smerový káblový, digitálna videokamera a statív, batéria, SD karta, kábel, púzdro

850

 

Kartičky k socializácii a k začleneniu - Klamstvá; Kartičky k socializácii a k začleneniu - V škole;  Obrázkový seriál pocitov; Príhody: Na vyriešenie problému. V celkovej sume 171,49€                                                                     

160,15

SPOLU

 

1510,15

správu vypracovala 10. júna 2013 J. Jurášková

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2011
Centrum nadania, n.o.

 

_________________________________

PhDr. Jana Jurášková, PhD.
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu preskúmal a skontroloval 13. júna 2013

 

__________________________________

Ing. Peter Jurášek, CSc., revízor Centra nadania, n.o.

 

___________________________________

Mgr. Michaela Martinková
zakladateľka Centra nadania, n.o.

 

výročnú správu predkladá 15. júna 2013

 

_________________________________

Mgr. Martina Mátychová
riaditeľka Centra nadania, n.o.