Súkromná základná škola

Rešpektujúci prístup

Pri rešpektujúcej komunikácii ide o vzájomné rešpektovanie oboch účastníkov
komunikácie. Rešpektovanie znamená, že druhého prijímame, nepopierame (neznamená
to ale, že s ním súhlasíme). Rešpektujúci prístup je založený na rovnakej hodnote
každého človeka. Rešpektujúca výchova je opakom autoritatívnej výchovy.
Podstatou autoritatívnej výchovy je používanie mocenských nástrojov (kontrola, trest,
odmena), založených na vzťahu nadradenosti a podradenosti, ktorej cieľom je
poslušnosť. Tlak na poslušnosť vedie k plneniu príkazov autorít. Dieťa sa nenaučí byť
zodpovedné za svoje konanie, naopak, zodpovednosť prenecháva autorite. V kritickom
období môže mladý dospelý podliehať „nevhodným“ autoritám, napr. v rámci „partie“.
Vynucovanie si poslušnosti k autorite vedie k závislosti na autorite a nesamostatnosti
(alebo naopak k negativizmu a rebélii).
Rešpektujúci prístup je založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti druhého
človeka (v prípade školy dieťaťa/žiaka/študenta), pričom cieľom je samostatnosť a
zodpovednosť.
Rešpektujúci prístup vo výchove znamená aj to, že dospelý akceptuje emocionálny stav
dieťaťa (hnev, strach) – nesnaží sa ho potláčať, bagatelizovať, ale pomáha dieťaťu nájsť
cestu k vyriešeniu situácie.
Podstatou rešpektujúcej výchovy je konanie na základe vnútorne prijatých hodnôt a
noriem správania.
Kým pre autoritatívny prístup sú typické hrozby, poučovanie, zameranie na chyby,
vyhrážanie, výčitky, urážky, ponižovanie, podmieňovanie (odmenou, trestom),
porovnávanie, hodnotenie,

pri rešpektujúcom prístupe sa uplatňuje informovanie, vecný popis, spätná väzba,
možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa, spoluúčasť dieťaťa/žiaka/študenta na riešení
problému, spoločné hľadanie možností, prirodzené dôsledky.
Kým pri autoritatívnej výchove autorita vyžaduje určité správanie na základe moci,
pri rešpektujúcej výchove dospelý ponúka pomoc a spoluprácu
dieťaťu/žiakovi/študentovi pri jeho konaní.
Tvorcami rešpektujúceho prístupu a jeho šíriteľmi sú Pavol a Tatiana Kopřivovci, Jana
Nováčková a Dobromila Nevolová, popísali ho v publikácii: Respektovat a být
respektován.
Súčasťou rešpektujúceho prístupu je nenásilná komunikácia (ako spôsob komunikácie
založený na vnímaní a prijímaní vlastných pocitov a potrieb a rovnako aj pocitov a potrieb
druhých a hľadaní takého riešenia, ktoré napĺňa potreby oboch strán.

Viac informácií: