Súkromné gymnázium

Rešpektujúci prístup

Pri rešpektujúcej komunikácii ide o vzájomné rešpektovanie oboch účastníkov komunikácie. Rešpektovanie znamená, že druhého prijímame, nepopierame (neznamená to ale, že s ním súhlasíme). Rešpektujúci prístup je založený na rovnakej hodnote každého človeka. Rešpektujúca výchova je opakom autoritatívnej výchovy.

Podstatou autoritatívnej výchovy je používanie mocenských nástrojov (kontrola, trest, odmena), založených na vzťahu nadradenosti a podradenosti, ktorej cieľom je poslušnosť. Tlak na poslušnosť vedie k plneniu príkazov autorít. Dieťa sa nenaučí byť zodpovedné za svoje konanie, naopak, zodpovednosť prenecháva autorite. V kritickom období môže mladý dospelý podliehať „nevhodným“ autoritám, napr. v rámci „partie“.

Vynucovanie si poslušnosti k autorite vedie k závislosti na autorite a nesamostatnosti (alebo naopak k negativizmu a rebélii). Rešpektujúci prístup je založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti druhého človeka (v prípade školy dieťaťa/žiaka/študenta), pričom cieľom je samostatnosť a
zodpovednosť. 

Rešpektujúci prístup vo výchove znamená aj to, že dospelý akceptuje emocionálny stav dieťaťa (hnev, strach) – nesnaží sa ho potláčať, bagatelizovať, ale pomáha dieťaťu nájsť cestu k vyriešeniu situácie. Podstatou rešpektujúcej výchovy je konanie na základe vnútorne prijatých hodnôt a
noriem správania. Kým pre autoritatívny prístup sú typické hrozby, poučovanie, zameranie na chyby, vyhrážanie, výčitky, urážky, ponižovanie, podmieňovanie (odmenou, trestom), porovnávanie, hodnotenie, pri rešpektujúcom prístupe sa uplatňuje informovanie, vecný popis, spätná väzba,
možnosť voľby, akceptácia emócií dieťaťa, spoluúčasť dieťaťa/žiaka/študenta na riešení problému, spoločné hľadanie možností, prirodzené dôsledky.

Kým pri autoritatívnej výchove autorita vyžaduje určité správanie na základe moci, pri rešpektujúcej výchove dospelý ponúka pomoc a spoluprácu dieťaťu/žiakovi/študentovi pri jeho konaní. 

Tvorcami rešpektujúceho prístupu a jeho šíriteľmi sú Pavol a Tatiana Kopřivovci, Jana Nováčková a Dobromila Nevolová, popísali ho v publikácii: Respektovat a být respektován. Súčasťou rešpektujúceho prístupu je nenásilná komunikácia (ako spôsob komunikácie založený na vnímaní a prijímaní vlastných pocitov a potrieb a rovnako aj pocitov a potrieb druhých a hľadaní takého riešenia, ktoré napĺňa potreby oboch strán.

Viac informácií: