Súkromné gymnázium

Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia je spôsob komunikácie založený na uvedomovaní si a prijímaní vlastných pocitov, súvisiacich s napĺňaním vlastných potrieb

a na uvedomovaní si a prijímaní pocitov druhých, súvisiacich s napĺňaním ich potrieb

a hľadaní takého riešenia, ktoré napĺňa potreby oboch strán komunikácie.

Na rozdiel od kompromisného riešenia pri nenásilnej komunikácii sú naplnené potreby všetkých zúčastnených.

Potreby sú pritom univerzálne (rovnaké pre všetkých ľudí – napr. Maslowova pyramída potrieb). Cesty k napĺňaniu potrieb ale môžu byť rôzne.

Rôzne situácie alebo ľudia môžu byť podnetom, ale nie príčinou emocionálnych stavov človeka. Jedinec je teda sám zodpovedný za svoje pocity a len on ich dokáže zmeniť. Iný človek, jeho reakcie, nie je zodpovedný za pocity iného jedinca.

Pri nenásilnej komunikácii človek rešpektuje seba aj druhých, nie je prítomné akékoľvek nevyžiadané hodnotenie (vychádza sa pritom z toho, že hodnotením človek realizuje dominanciu na druhom, za ktorou nasleduje podriadenie sa alebo odpor – nie rovnocenná komunikácia).

Tvorcom nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) je Marshall Rosenberg. Kurz nenásilnej komunikácie so slovenskými titulkami nájdete tu: http://centrumnadania.sk/odborne-informacie/odporucame