CENTRUM NADANIA, n.o.

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1995-1999  Mgr. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - zameranie: Učiteľstvo prvého stupňa základných škôl
 • 2005-2010  PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (externá forma) – katedra pedagogiky, téma dizertačnej práce: Prejavy problémového správania u nadaných detí.

Zamestnanie (zamestnávateľ)

 • 1999-2008  pedagogička - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7 Bratislava
 • 2008-       Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA
  riaditeľka- Centrum nadania, n.o.:  zriaďovateľ SZŠ CENADA, SG CENADA   a SCPPPaP

Publikačná činnosť

Metodické/učebné materiály – pracovné zošity

 • Mátychová,M.: Metodická príručka k slovenskému jazyku pre prvý úvodný ročník v rámci Projektu výchovno-vzdelávacej starostlivosti o nadané deti predškolského veku v základnej škole. Interný materiál. september 2009.
 • Mátychová,M.: Hravá matematika. Pracovný zošit z matematiky pre druhý úvodný ročník v rámci Projektu výchovno-vzdelávacej starostlivosti o nadané deti predškolského veku v základnej škole. Interný materiál. september 2009.

Odborné články v časopisoch

 • Mátychová, M.: Základné pravidlá komunikácie: komunikácia a interakčné vzťahy medzi učiteľom a žiakom. Bratislava, 1998. Zborník príspevkov z l. ročníka konferencie ŠTUDENSKÉ FÓRUM. ISBN 80 – 88893 – 28 – 3
 • Mátychová, M., Bihary,R.: Špecifické poruchy učenia nadaných detí. In.:Rodina a škola – roč. 52, č. 9 (2004), s.13
 • Mátychová,M.: Špecifické vývinové poruchy učenia – diagnostika. In.: Rodina a škola – roč. 53, č. 7 (2005), s. 7. ISSN 0231 – 6463
 • Mátychová,M.: Špecifické vývinové poruchy učenia – hodnotenie žiakov. In.: Rodina a škola – roč. 53, č. 8 (2005), s. 27. ISSN 0231 – 6463
 • Jurášková,J., Mátychová,M.: Vzdelávanie intelektovo nadaných – súčasť špeciálnej pedagogiky. Bratislava, 2010. Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. A 24. Septembra 2010 v Bratislave. ISBN 978-80-89238-36-1
 • Jurášková, J., Mátychová, M.: Program výchovno-vzdelávacej starostlivosti o intelektovo nadané deti v úvodnom ročníku základnej školy. Sborník. Referáty z mezinárodní konference u příležitosti ukončení evropského projektu v rámci Partnerství Comenius Regio „Cestička k úspěchu“. Šumperk, 2011.
 • Jurášková,J., Mátychová,M.: Niektoré špeciálno-pedagogické prístupy pri riešení rizík vo vývine osobnosti nadaného dieťaťa. Zborník z medzinárodnej konferencie: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. PdFUK, Bratislava, 2012. ISBN 978-80-85256-94-5.
 • Jurášková, J., Mátychová, M.: Sociálne vzdelávanie ad hoc. Sociálne vzdelávanie žiakov s Aspergerovým syndrómom: zborník príspevkov z odborného seminára. Bratislava, Edoptim: 2013. ISBN 978-80-971304-0-4.
 • Jurášková, J., Mátychová, M.: Program výchovno-vzdelávacej starostlivosti o intelektovo nadané deti v úvodnom ročníku základnej školy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89238-87-3.
 • Jurášková, J., Mátychová, M.: Charakteristiky a potreby nadaných a riziká v ich vývine – teória a príklady zo školskej praxe. Zborník z  konferencie: Svět nadání 2014. Brno, 2014.
 • Jurášková, J., Mátychová, M.: Intelektovo nadaný žiak s AS v Cenade.
 • Zborník z celoslovenskej konferencie: Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu. Žilina, 2014. ISBN 978-80-971304-1-1.