CENTRUM NADANIA, n.o.

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. januára 2007. Jeho cieľom je poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, Aspergerov sydróm, vysokofunkčný autizmus) a realizovanie starostlivosti o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí.

Centrum nadania, n.o. organizuje aktivity pre verejnosť (napr. detské záujmové popoludnia, elektronické a osobné poradenstvo, stretnutia odborníkov, rodičov).

Centrum nadania, n.o. šíri osvetu prostredníctvom zverejňovania článkov na internete a v tlačových materiáloch (letáky, zborníky).

Centrum nadania, n.o. poskytuje poradenstvo v rámci elektronickej pošty alebo formou osobných stretnutí. Organizuje vzdelávanie, semináre, stretnutia odborníkov v oblasti intelektového nadania a súvisiacich oblastí.

Centrum nadania, n.o. zriaďuje Súkromnú základnú školu pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA a Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Zakladateľkami Centra nadania, n.o. sú Martina Mátychová (riaditeľka), Michaela Martinková a Jana Jurášková. Zakladateľky Centra nadania,, n.o. sa snažia šíriť informácie o intelektovom nadaní ako o komplexnom fenoméne, vrátane jeho možných rizikových súčastí, s výhľadom prispenia k zmenám, ktoré budú prospešné pre výchovu a vzdelávanie osôb s intelektovým nadaním.