SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Program bilaterálnej integrácie - pohybový program zameraný na prepájanie pravej a ľavej hemisféry.

Program bilaterálnej integrácie je vývinový program vychádzajúci z vývinových cvičení. Ide o fyzické cvičenia, ktoré sú zamerané na prepájanie motoriky a kognície - pohybu a myslenia. Cvičenia stimulujú pamäť, motoriku, rovnováhu, podporujú exekutívne funkcie, ktoré sú potrebné nielen pri samotnom učení sa ale aj pri každodenných činnostiach. Terapeut na základe diagnostiky prispôsobuje program cvičení individuálnym potrebám dieťa. Cvičenia sú zábavné a poskytujú možnosť zapájať do cvičení hudbu a rytmus.

Program sa skladá z úvodného rozhovoru a diagnostiky, nastavenia cvičení podľa individuálnych potrieb dieťaťa a pravidelných stretnutí po 6-8 týždňoch, v rámci ktorých dochádza k optimalizácii cvičení na základe aktuálnych potrieb dieťaťa. Všetky stretnutia sa uskutočňujú za prítomnosti rodičov.

Cenník

Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia

Počet reedukačných stretnutí je závislí od výsledkov diagnostiky. Dĺžka reedukačnej hodiny/ sedenia je 45minút.

Reedukácia je zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, čítanie s porozumením, očné pohyby, reprodukciu textu, precvičovanie a automatizovanie prebraných gramatických javov, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, koordinácia ruky a oka, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií, cvičenia na pozornosť

Cenník

Senzorická integrácia

Senzorická integrácia je proces, cez ktorý dokážeme prijímať informácie prostredníctvom našich zmyslov, spracovať ich a používať v každodennom živote. Je to proces, pri ktorom náš mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Deti s narušenou senzorickou integráciou nevedia previesť prichádzajúce zmyslové informácie do primeranej reakcie - môže sa to prejavovať neprimeranou aktivitou alebo naopak zasnenosťou, vyhýbaním sa pohybovým aktivitám, ťažkosťami s jemnou motorikou, artikuláciou, imulzívnosťou..)

Terapia senzorickej integrácie prebieha prostredníctvom hry a senzomotorických cvičení, ktorých cieľom je pomôcť dieťaťu aby lepšie fungovalo pri každodenných aktivitách.

Cenník

Snoezelen – biela terapeutická miestnosť

Terapeutická a zároveň multisenzorickú miestnosť pôsobí podnetmi ako svetlo, odraz, farba, hudba, vibrácia, predmety a svetlo v pohybe, vône atď. na zmysly a to stimulujúco alebo upokojujúco.

Zmyslová stimulácia podporuje rozvoj funkcií a schopností napr.: percepčné, kognitívne, sociálne, motorické, komunikačné, koncentráciu, tvorivosť . Ďalej podporuje rozvoj vnímania intenzity pôsobenia podnetov a vnímania vlastnej individuality.

Cenník