Súkromné gymnázium

Program eliminácie dysfunkčného perfekcionizmu (PEDF)

Dysfunkčný perfekcionizmus je častým sprievodným prejavom intelektového nadania. Môže spôsobovať vážne problémy v profesionálnom i osobnom živote jedinca.

Program eliminácie dysfunkčného perfekcionizmu (PEDF) je spôsob komunikácie so žiakmi, ktorého ambíciou je presmerovanie zamerania osobnosti na výkon k zameraniu na proces. Základom je vytvorenie bezpečného učebného prostredia, doplneného konkrétnymi technikami a aktivitami (napr. zdôrazňovanie snahy, prekonávanie prekážok, cvičenia odhadovania, hry založené na náhode, zmiešané skupinové hry, budovanie odolnosti voči stresu, neprítomnosť tlaku na výkon, získavanie skúseností s prehrou a chybami v bezpečnom prostredí).

Cieľom PEDF je dosiahnuť u žiaka aby

- dokázal reálne, objektívne zhodnotiť svoju prácu (výkon aj proces),

- bez pocitu viny, menejcennosti dokázal hovoriť o chybách v práci, analyzovať ich a na ich základe vytvoriť plán do budúcnosti,

- chápal chyby alebo neúspech ako prirodzenú súčasť práce a ako informáciu pre ďalšie zlepšovanie,

- chápal dôležitosť snahy, vytrvalosti pri svojom rozvíjaní,

- dokázal sa tešiť z procesu (napr. riešenie ťažkej úlohy) namiesto orientovania na výsledok (dobré hodnotenie),

- vnímal hodnotu svojej osoby cez svoje správanie (čestnosť, spravodlivosť, férovosť) a rozvíjanie (usilovnosť, vytrvalosť) a nie cez výkon.

 

Sociálno-emocionálny výcvik

Sociálno-emocionálny výcvik realizuje v každej triede školská psychologička (príp. školská špeciálna pedagogička) v rozsahu 5 – 10 hodín. Cieľom výcviku je pomôcť žiakom získať informácie, zvnútorňovať, vysporiadať sa s oblasťami, ktoré sú dôležité pre zdravý vývin osobnosti a oblasťami, ktoré môžu byť vo vývine nadaného jedinca rizikové. Témy sú rozčlenené podľa ročníkov primerane veku detí, napr. emócie, kamarátstvo, riešenie konfliktov, spolupráca, perfekcionizmus, nadanie, komunikácia. Výcvik sa realizuje formou diskusie, hier, dramatizácií, analýz príbehov. V nižších ročníkoch sa výcvik realizuje v rámci programu Zippyho kamaráti www.zippyfriends.com

Program INPP

Realizuje sa  v 2. ročníku (každodenný desaťminútový program krátkych cvičení na začiatku vyučovacieho dňa na zlepšovanie stavu v oblasti reflexov, rovnováhy, koordinácie a školského prospievania). Súčasťou programu je aj zisťovanie prítomnosti primitívnych reflexov a stavu rovnováhy a koordinácie a tiež diagnostika školských zručností (profylaxia porúch učenia). V prípade, ak sa diagnostickým procesom odhalí oslabená školská zručnosť, ďalším diagnostickým procesom (Deficity dielčích funkcií) sa odhaľujú konkrétne deficity a príčiny problémov. Nasleduje individuálna reedukácia. Podrobnejšie info o programe: www.avare.sk 

Projekt Malá trieda

Tento projekt sme vytvorili pre deti, ktoré sú na vyučovaní prestimulované sociálnymi podnetmi až tak, že im to bráni pokojnej účasti na hodinách. V Malej triede sú najviac štyria žiaci (z rôznych ročníkov), pričom časť dňa je venovaná intenzívnej školskej práci (v skrátenom režime), v ďalšej časti nasledujú relaxačné, rehabilitačné a reedukačné aktivity (arteterapia, hra, ergoterapia, pobyt vonku, sociálne vzdelávanie, kognitívna stimulácia). Program v Malej triede je štruktúrovaný, doplnený o vizualizáciu. Pobyt v Malej triede môže byť čiastočný (niekoľko dní alebo hodín v týždni) alebo úplný (všetky dni v týždni) v rozsahu niekoľkých týždňov až mesiacov. Po upokojení dieťaťa sa realizuje postupná adaptácia do kmeňovej triedy, ak to podmienky umožňujú, s pomocou špeciálneho pedagóga alebo pedagogického asistenta.

Sociálne vzdelávanie

Sociálne vzdelávanie je určené deťom so zníženou sociálnou intuíciou. Realizuje ho školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ individuálne alebo v malých skupinkách. Uskutočňuje sa jedenkrát týždenne v rozsahu 30 – 40 minút. Cieľom je podpora zručností dieťaťa v emocionálnej a sociálnej oblasti. Témy sociálneho vzdelávania sú napr. emócie – ich vyjadrovanie a dekódovanie, empatia, pravidlá sociálneho kontaktu, riešenie sociálnych situácií, komunikácia.

Adaptačný program

Realizuje sa v predškolských ročníkoch podľa individuálnych potrieb detí, napr. formou čiastočného pobytu rodiča v blízkosti dieťaťa podľa vopred určeného plánu adaptácie.