CENTRUM NADANIA, n.o.

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok • organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra –záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA –Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; Šach na škole; kuchársky krúžok; knižnica ; Príjemné zážitky s doskovými hrami; Mikuláš; Relaxačný kútik
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2016 sme vypracovali správu z tretieho roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2016 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 40 dotazov, a realizovalo 120 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• Realizovali sme celoslovenskú dvojdňovú konferenciu s medzinárodnou účasťou – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných. Zaznelo 16 príspevkov, prebehli 2 workshopy. Zúčastnených pedagógov, psychológov a rodičov bolo 129.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk www.cenada.sk • Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2016 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013, prijaté v roku 2014.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu –
       o Nadácia VÚB - Relaxačný kútik; - úspešne
       o Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis -Príjemné zážitky s doskovými hrami; - úspešne
       o Nadácia VÚB - Šach na škole – úspešne
       o  Nadácia slovenskej sporiteľne – Bezpečná škola ako východisko vzdelávania nielen nadaných; - neúspešne

  3. Súčasný stav organizácie, vývoj a plány organizácie, rozpočet 2017

Centrum nadania, n.o. plynulo pokračuje vo svojich dlhodobých činnostiach bez vážnych obmedzení a rizík. Počas roku 2016 prebiehali stretnutia s vedením Miestneho úradu Karlova Ves vo veci predĺženia nájomnej zmluvy, ktorá konči 31.7.2017. Centrum nadania, n.o. predložilo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na Majerníkovej 60 v Bratislave za účelom vzdelávania v školách CENADA v zriaďovateľskej pôsobnosti Centra nadania, n.o. , a to na základe osobitého zreteľa.

Plány neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA n.o. na rok 2017:

- pokračovanie v aktivitách Detského N centra
- pokračovanie v realizovaní stretnutí rodičov detí s PAS a HFA
- zapojenie sa do projektov, ktorých cieľom je vytvorenie relaxačného prostredia pre tútorov detí AS a HFA
- osvetovo zamerané aktivity pre rodičov škôl CENADA

 

Program:

Plánovaný rozpočet na rok 2017

z prímu z 2%
Pohybové aktivity detí CENADA 2000 €
Senzorické vybavenie relaxačných miestností 1000 €
Informačné stretnutia zameraných na podporu výchovy a vzdelávania nadaných detí 1500 €
Sociálne hry a vzdelávanie pre deti a mládež s poruchou autistického spektra 1000 €
Didaktické vybavenie škôl CENADA 650 €
Zo štátnych  dotácií
všetky dotácie budú preposlané na školy a školské zariadenie podľa predpisu financujúcich inštitúcií
Z darov
v závislosti od úspešnosti v získaní financií z projektov

4. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých a názor audítora.

Príloha č. 1: Súvaha
Príloha č.2.: Zisky a straty

Názor nezávislého audítora

Zo správy: „Uskutočnili sme audit účtovnej uzávierky neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k tomuto dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Centrum nadania, n.o. k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2016:

v pokladni 1 375,72€
na účte 7 926,70€
SPOLU 9 302,42€

Výdavky za rok 2016:

     1. na správu:

služby 3380,92 €
poplatky 230, 42 €
SPOLU 3611,34 €

 

daň z úrokov 0,07 €

     2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

z darov

Nadácia VÚB, Šach na škole - 20ks šachové sady 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik - rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis - spoločenské hry 600 €
SPOLU 4400 €

z 2% príjmu z daní

WEBHouse – informačná/osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok,
Informačná/osvetová činnosť – realizácia konferencie – zabezpečenie občerstvenia,
ozvučenie, kancelárske potreby,
Didaktické, hrové a spoločenské vybavenie, knižné tituly, skladačky, šachovnice
senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra,
senzorická miestnosť – maliarske práce
Vianočné a mikulášske aktivity
reklamné produkty, reklama RTVS

7491,88 €

konferenčný poplatok (strava, zborník, technické vybavenie)

 2206

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Základná škola CENADA- normatív, učebnice, asistenti učiteľa 467582 €
Základná škola CENADA – školský klub dotácia 39535 €
Gymnázium CENADA - normatív, učebnice, asistenti učiteľa 116069 €
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 1020 €
Poznámka: Z dotácie pre gymnázium bolo vrátených 242€ za učebnice anglického jazyka. Skutočne použitých financií pre gymnázium 115872 €
SPOLU 624206 €
     3. SPOLU : 639709,29 €
1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016 1183,89€
2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2016 7684,77€
3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2016 8868,66€

   6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úroky v banke 1,55 €

 

Dotácie SR 624121 €
Ministerstvo vnútra SR - normatívna dotácia 501764 €
Hlavné mesto SR - normatívna dotácia 95912 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na asistentov 17384 €
Ministerstvo vnútra SR - nenormatívna dotácia na učebnice, vzdelávacie poukazy 9061 €
Dary 5328 €
Nadácia VÚB, Šach na škole 1300 €
Nadácia VÚB, Relaxačný kútik 2500 €
Nadačný fond ZSE v Nadácií Pontis 600 €
Pani Pobiecka 120 €
Pán Benedek 120 €
Pán Mikita 648 €
darca 40 €

Príspevky

Podiel zo zaplatenej dane 2%: 7 648,48 €
Konferencia –Bezpečná škola 2 206,50 €
SPOLU 639305,53€
PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016 Príloha č. 3

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2016

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

nbsp;  9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

   10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa:

........................................................

Ing. Peter Jurášek, CSc.

revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Mgr. Michaela Martinková

členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa:

........................................................

Výročnú správu za rok 2016 vypracovala

Mgr. Martina Mátychová, PhD.

riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2016

2% použité v roku 2016

zámer nákup 2%
Bežecký deň CENADA občerstvenie (minerálky, servítky, odpadové vrecia) 31,24
  občerstvenie - koláče 105
  drevo 21,5
  občerstvenie - taniere 6,9
obnova kinosály maliarske práce 300
  maliarske práce 220
technické vybavenie vokal set - dva mikrofóny a vysielač 170
  MUZIKER - mixpult, prepojovací kábel, príslušenstvo 165,69
  ipad 449,22
  QUAD 405 Stereo konc. Zosilňovač 276,09
  Apple multimediálne centrum 179
konferencia podsedáky,  uteráky, tácky, krčahy, solnicky, podložky, príbory, plastové poháre, popisovače, hygienické vybavenie 547,29
  perá  s potlačou 195,99
  reklama v rozhlase 699,6
  ubytovanie lektori 144,6
  lektorské 480
  občerstvenie 235,71
logické a spoločenskéhry, stavebnice LEGO 254,94
didaktické pomôcky logické a spoločenské  hry 7ks 74,93
  logické a spoločenské  hry 78ks 1080,5
  hrnčiarske náradie 7ks 61,6
  stavebnice tehličky pre deti 368
  stavebnice - Boffin elektr. Staveb., LEGO, spoloč.h. Zooloretto 277,75
  spoločenské a náučné hry 13 ks 147,87
  pomôcky na keramiku - stĺpiky do pece 11,98
  Lego 43,14
  karty UNO, hra ZOO 15,77
  terč na šípky, sada rollnet,mini stolny tenis 2ks, dark vostok 100 Blue, capitano 123,94 €
  lego, stol. Futbal 40,18 €
  stavebnice - SEVA, reproduktory, hra - Aktivity original 117,02
  stavebnice - drevené kocky 12,08
  hra moja prvá 8,99
  hra moja prvá, V kocke ABC 20,98
  spoločenská hra, stavebnica Seva 75,98
  spoločenská hra a knihy (encyklopédia a povesti) 47,66
  rolové hry 50,03
  hry 87,86
  pomôcky 35,97
  hry 6ks 41,94
  Spoločenské hry (Osdníci, Dixit, Ubongo, krycie mená, Kde je Peppa?) 93,66
školská knižnica knihy 200,33
  pomôcky 35,97
  knihy ( Brat. Rozprávky, Divy Slovenska, V kocke) 48,25
  knihy 29,31
senzorické vybavenie stláčacie valce 68,4
osveta obnova domény: asperger.sk 17,99
  obnova domény: cenada.sk 19,92
  doména: centrumnadania.sk 139,01
  Flesh disk SanDisk 559,22
Mikuláš mikulášske vrecúška 9,5
  mikulášske balíky 38
vianočné večierky ingerediencie na perníky 10,09
CELKOM   8274,36
     

Úspešné projekty 2016

Nadácia VÚB Šach na škole (20ks šachové sady) 1300
Nadácia VÚB Relaxačný kútik (rezonančné ležadlá 2ks tekuté presýpacie hodiny, Stlač ma!, 2ks SAMSUNG audiosystémy) 2500
Nadačný fond Západoslovenská energetika V nadácií Pontis Príjemné zážitky s doskovými hrami
spoločenské hry
(spoločenské hry)
600
SPOLU:   4400

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková