Súkromné gymnázium

Cieľom vzdelávania je získavanie skúseností, osvojovanie poznatkov a zručností. Vzdelávací proces je cestou k napĺňaniu tohto cieľa. Prostredím pre vzdelávací proces v rámci triedy je atmosféra v triede, ktorej súčasťou je pedagóg a žiaci. Ak žiak nie je disponovaný na proces vzdelávania v rámci triedy (tj. „hromadné vzdelávanie“), je možné individuálne alebo samostatné vzdelávanie ad hoc alebo v rámci individuálneho učebného plánu, pomoc asistenta (ktorým môže byť aj rodinný príslušník), u mladších detí aj pomoc špeciálneho pedagóga. Pre tieto situácie máme vytvorené špeciálne miestnosti (Malá trieda, Individuálna študovňa). V týchto prípadoch je nevyhnutná úzka spolupráca a zapojenie rodičov.