CENTRUM NADANIA, n.o.

    1. Úvod

Nezisková organizácia Centrum nadania, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb:

  • Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt sa zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

  • služby v oblasti organizácie kurzov, seminárov, besied, stretnutí
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
  • organizovanie mimoškolskej činnosti

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

  • poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitého zákona:

  • ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej a pedagogickej činnosti,
  • záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 5.06.2015 predloženú výročnú správu za rok 2014.

    2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2014 vykonávala nasledovné činnosti:

    a) Priame aktivity s deťmi, zamerané na rozvíjanie nadania

Ukončili sme projekt Detského N centra a teda skončila realizácia záujmových aktivít pre deti predškolského veku.

Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.

Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2014 sme vypracovali správu z prvého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

V júli 2014 vyhovelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej žiadosti o zaradenie Súkromného gymnázia pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA do siete škôl a školských zariadení. Následne sme 01.09.2014 otvorili prvý ročník vzdelávania nadaných žiakov v osemročnom gymnáziu.

Počas roku 2014 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA a Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

    b) Informačná činnosť

Centrum nadania, n.o. zodpovedalo prostredníctvom elektronickej pošty na cca 80 dotazov, a realizovalo 180 osobných informačných stretnutí a jedno hromadné osvetové stretnutie.

    c) Osvetová činnosť

V priebehu roku sme inovovali – menili vzhľad aj obsah, webovej stránky centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.

Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

V októbri sme zorganizovali celoslovenskú, dvojdňovú konferenciu: Aspergerov syndróm – výzva pre výchovu, vzdelávanie, vedu a psychoterapiu venovanú odbornej aj širokej verejnosti. Vydali sme zborník s rovnomenným názvom ISBN 978-80-971304-1-1

    d) 2% z daní

V apríli 2014 CENTRUM NADANIA n.o. zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2011, prijaté v roku 2012.

V decembri 2014 bolo CENTRUM NADANIA n.o. zaregistrované v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.

     e) Projekty

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak..... Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA

    3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky
    4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Príloha č. 3
    5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
Príjmy a výdavky
počiatočný stav k 1.1. 2014:
v pokladni: 669,49€
na účte: 7177,07€
SPOLU: 7846,56€

Výdavky za rok 2014:

    1. na správu:

 a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)  80,98€
 b. daň z úrokov:  0,80€

 

    2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:                                    

 dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti       512 027€
Základná škola CENADA  499 489€
Gymnázium CENADA  11 394€
Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie  1 144€

 

konferencia

 

 (zborník, prenájom, ubytovanie, strava, cestovné)   4888,03€

 

z 2% príjmu z daní 11 049€

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

príspevok od organizácií  1 350€
 • Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis – Vieme to aj inak.....  1000€
 • Hlavné mesto SR – Beží celá CENADA  350€

 

    3. SPOLU :   529 396,53 €
 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014:   8695,53€
 2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2014  1716,80€
 3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2014.   10412,33€

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

Úorky v banke: 4,53€ 
Daň z úrokov:       0,80€

 

Ministerstvo vnúntra SR 397 487€
Hlavné mesto Bratislava-Mágistrát: 112 550€
Dotácie 112 200€
Projek:Beží celá CENADA 350€
Dary 3 422,86€

 

 
Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislava 62,86€

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácia Pontis 1000€
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 2000€
ERNI s.r.o. 200€
Pani Dudášová 60€
Pán Ditrich 100€ 
Pedagogická fakulta UK, Bratislav 62,86€


Príspevky:

Účastníci konferencie            

5 074,85€

 

Podiel zo zaplatenej dane 2%:   11 049,49€ 
 SPOLU:   531928,96€

 

 7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2014.

 8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

 9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

 10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave dňa

............................................
"Ing. Peter Jurášek, CSc.
"revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................

Výročnú správu za rok 2014 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave dňa

............................................
Mgr. Michaela Martinková
   členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2014

2% použité v roku 2014

osveta WEB Asperger 2014 17,99 €
  WEB Asperger 2015 17,99 €
  WEB centrum nadania 139 €
robotický krúžok základná doska do PC 43,92 €
  baterky 17,56 €
  Eduxe - WeDo programovacie lego - zostavy, softvér, licencia, výskumná súprava, námety na činnosti 2 227,14 €
kuchársky krúžok GUZZANTI - minirúra 145 €
sociálne vzdelávanie Story cubes Maxi, Príbehy z kociek 54,30 €
  penový šerm, hracie plachty, loptičky, farebný padák, tekuté presýpacie hodiny, telové vakyhmotnostné valce, diamantové gule, čarovné gule, senzorická savebnica, logické hry 693,29 €
  Funtano- kartová hra širšieho zamerania (sociálne prežívanie, verbalizácia, logika) 140 €
pomôcky na vyučivanie a vedenie záujmových rúžkov glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 958,30 €
  drevené magnetick stavebnice Drevoland 1 102,40 €
  kompas 65,88 €
   anglicke materiály - kartové hry 28,96 €
Montessori pomôcky priestorová stavebnica, videnie a vnímanie priestoru, symetria, krúžkové počítadlo, zvislé počítadlo 598,27 €
  včela - životný cyklus; životný cyklus zvierat, binomická kocka, geometrická tabuľa, farebné schody, tisícová kocka, trinomická kocka, úvodný podnos, odčítacia hadia hra, zlomky - výrezy 344,50 €
  polydron - inžinier pre 1.stupeň ZŠ 747 €
     
senzorické vybavenie valčeková šmykľavka, stláčacie valce, telový vak 1 032,95 €
  suchý bazén, loptičky 959 €
šachový deň úprava priestorov 549 €
projekt Bežecký deň štartovacie bloky, pištol 2,50 €
projekt Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 41,46 €
knižnica odborná - digitálna demencia 15,04 €
SPOLU   9 941,45 €
     

Úspešné projekty 2014

Hlavné mesto Bratislava: (350€) meracie koliesko 72
Bežecký deň megafón 76
  štartovací blok, pištol 202
Nadačný fond Telekom: (1000€) CD rozprávky, detské piesne 54,51
Vieme to aj inak.... malá škola zraku a logiky, rámik miniLUK, Rámik bambino, hľadáme dvojice, porovnaj a priraď, HUBELINO Quadrolino Maxi 20,49
  cd- rozprávky 23,97
  lampa UV 152
  magnetické kartičky, hodiny Timecoach, mag. Tabuľa s hodinami 297,75
  chrániče sluchu 124,3
  rolety IKEA 44,98
  MP3 prehrávače, magnetofón 282
SPOLU   1350

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková

 

 

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015 - Centrum nadania, n.o.

   1. Úvod

 

Nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. so sídlom Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava vznikla 25.1.2007 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-503/211/2007-NO.

Druh všeobecne prospešných služieb

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby:

v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí
• organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, prehliadok
• organizovanie mimoškolskej činnosti

v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• poskytovanie informácií o uvedených aktivitách
• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 31.05.2016 predloženú výročnú správu za rok 2015.

   2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

• Projekt Detského N centra – obnovili sme záujmové aktivity venované predškolákom. Realizovali sa 1krát týždenne a ich cieľom bolo saturovať potreby nadaných detí v oblasti práce s informáciami.
• Projekty pre deti CENADA – woodpack – hudobný krúžok; Beží celá CENADA; jarný a jesenný šachový festival; kuchársky krúžok; bicyklový maratón; knižnica; Deň detí, senzorcká miestnosť
• Pokračovali sme v stretnutiach rodičov detí s poruchou autistického spektra. Štyrikrát Centrum nadania zorganizovalo diskusné stretnutie mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.
• Pokračovali sme experimentálnom overovaní Programu rozvoja osobnosti intelektovo nadaných žiakov v úvodných ročníkoch základnej školy, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.9.2013. V júni 2015 sme vypracovali správu z druhého roku overovania experimentu a zaslali Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
• Počas roku 2015 sme pokračovali v aktivitách súvisiacich so zriaďovateľskými povinnosťami voči Súkromnej základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromnému gymnáziu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA.

V oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti:

• Prostredníctvom elektronickej pošty sme zodpovedali na cca 65 dotazov, a realizovalo 150 osobných informačných stretnutí a tri hromadné osvetové stretnutie.
• V priebehu roku sme dopĺňali a inovovali obsah webovej stránky www.centrumnadania.sk, prostredníctvom ktorej boli verejnosti sprostredkovávané informácie o aktivitách CENTRA NADANIA. Stránka nepretržite obsahovala odborné, osvetové informácie.
• Naďalej spravujeme tiež živú stránku www.asperger.sk

Ďalšie aktivity

V roku 2015 CENTRUM NADANIA n.o.

• zverejnilo v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012, prijaté v roku 2013.
• sa zaregistrovalo v Notárskom centrálnom registri ako organizácia oprávňujúca poberať 2 % z daní.
• zapojilo sa do zamestnaneckého projektu - Západoslovenská energetika - Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – projekt sa zrealizoval

   3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu- tých.

Príloha č. 1 Súvaha – zaslané elektronicky
Príloha č. 2 Zisky a straty – zaslané elektronicky

   4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Príloha č. 3

   5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.

počiatočný stav k 1.1. 2015:

 v pokladni:  8 695,53€
 na účte:  1 716,80€
 SPOLU:  10 412,33€

Výdavky za rok 2015:

                           1. na správu:

                                     a. služby (poplatky banke, pošta, notársky poplatok, obchodný vestník, potvrdenie o vedení účtu)

1 140,50€

                                     b. daň z úrokov:

0,59€

                          2. Podľa všeobecne prospešných služieb:

Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra:

 

dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti          562521,00€

• Základná škola CENADA 500033,00 €
• Gymnázium CENADA 61531,00 €
• Centrum pedagog.-psych. poradenstva a prevencie 957,00 €

z 2% príjmu z daní

(osvetová činnosť prostredníctvom webových stránok, osvetová činnosť – realizácia konferencie, záujmové aktivity pre deti (robotický krúžok, šachový krúžok, kuchársky krúžok), senzorické stimulačné vybavenie pre deti autistického spektra, sociálne vzdelávanie pre deti autistického spektra, záujmové aktivity – (podporné vybavenie hrami, Montessori vybavenie, podpora projektov Vieme to aj inak... a Beží celá CENADA, Mikulášske balíky)

10275,45 €

príspevok od organizácií

Západoslovenská energetika 400€

                       3. SPOLU : 576 226,82 €

 1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015:  1 375,72€
 2. Konečný zostatok na účte k 31.12. 2015:  7 926,70€
 3. Konečný zostatok spolu k 31.12.2015:  

    6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.

 Úroky v banke:  3,41€

 

 Dotácie SR  562521,00 €
 Hlavné mesto Bratislava- Magistrát :  normatívna dotácia  100 064 €
 Krajský školský úrad:  normatívna dotácia  435 022 €
 Okresný úrad:  nenormatívna dotácia  27 435,00 €

 

 dary:  1967,57 €
 Západoslovenská energetika  400€
 Pani Steltenpohlová  300€
 Pán Tuška  220€
 Pán Tkáč  50€

Príspevky:

 Podiel zo zaplatenej dane 2%:  10 860,21 €
 SPOLU:  575 352,19€

   7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.

CENTRUM NADANIA n.o. nevlastní hmotný majetok. Majetok pozostáva iba z finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2015.

   8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.

V sledovanom období nedošlo k zmene a k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

   9. Ďalšie údaje určené správnou radou.

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

  10. Vyjadrenie revízora.

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave

........................................................
Ing. Peter Jurášek, CSc.
revízor CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

 

........................................................

Výročnú správu za rok 2015 vypracovala
Mgr. Martina Mátychová, PhD.
riaditeľka CENTRA NADANIA n.o.

V Bratislave

........................................................
Mgr. Michaela Martinková
    členka správnej rady CENTRA NADANIA n.o.

2% a finančné dary použité v roku 2015

2% použité v roku 2015

zámer nákup 2%
didaktické pomôcky glóbusy, telúrium, slnečná sústava, plánovače dennej činnosti, Uhádni kto som? 191,66
  fyzikálne pomôcky 206,79
  skladacky MATADOR 3585,58
projekt bubienky woodpack - bubienky, seminár HV 2220
stabilizačné pomôcky detské trampolíny 454,24
senzorické vybavenie vysoký podstavec podšmýkaľku 355
šach šachové hodiny 1296
projekt knižnica knihy 420,35
kuchársky krúžok chladnička, varné dosky 293,68
  rýchlovarná kanvica 29,5
  sdvičovač 45,99
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 297,19
  kuchynské náradie 5,13
  kuchynské vybavenie 28
  kuchynské vybavenie -nábytok, náradie 253,85
  kuchynský drez 26,5
  ručný mixér 17,89
  obrus 13,75
projekt Beží celá CENADA materiál na výrobu pamatných odznakov 90
  občerstvenie 226,11
  tanieriky 7
  uhlie, lyžičky 32,06
  podpalovač 5,2
osveta web hosting 139,01
  web host.CENADA 19,92
  antivirus 2ročná licencia 1037,4
projekt bicyklový maratón občerstvenie 96,9
deň deti občerstvenie 110,88
SPOLU   11505,58
     

Úspešné projekty 2015

Západoslovenská energetika Kniha nám podáva ruku, Knižnica CENADA – trávenie voľného času (knižné tituly, čítačka kódov) 400
pani Stelpenpohlová knižné tituly 300
SPOLU   700

CENADA, n.o.
Martina Mátychová
Jana Jurášková
Michaela Martinková