Súkromná základná škola

Intelektové nadanie vnímame  ako fenomén, ktorý posúva osobnosť nadaného jedinca mimo rámca bežnej populácie.

Intelektové nadanie je spojené so silnou potrebou zaoberať sa poznávacími podnetmi (uvažovanie nad príčinami, súvislosťami, podrobnosťami okolitých javov, potreba získavať nové informácie), ale na druhej strane ostatné stránky osobnosti (emocionálna, sociálna, vôľová, morálna) nemusia byť (a ani nebývajú) rovnako akcelerované ako intelektový vývin. Vzniká tzv. asynchrónia vo vývine (nerovnomerný vývin rôznych stránok osobnosti), spojená s rôznymi rizikami. Najvýraznejším rizikom je dysfunkčný perfekcionizmus. Snažíme sa vytvoriť také vzdelávacie prostredie, aby  sme tieto riziká eliminovali a naopak, posilňovali osobnosť nadaného jedinca tak, aby sa dokázal vyrovnať s rôznymi životnými situáciami.

Niektoré charakteristiky, často spájané s intelektovým nadaním, napr. potreba zdôvodňovania, kritické myslenie, kvalitatívne odlišné myslenie, autonómia, neochota podriaďovať sa autoritám a príkazom, silná potreba spravodlivosti, vysoká aktivita, odlišný pohľad na svet vnímame ako potenciál. Nemyslíme si, že tieto prejavy je potrebné eliminovať, ale naopak, kultivovať ich smerom  k vývinu autonómneho, korektného a eticky konajúceho jedinca.

Vnímame tiež, že intelektové nadanie sa môže spájať aj s niektorými problémovými prejavmi či poruchami (napr. poruchy učenia, správania, pozornosti, Aspergerov syndróm). Snažíme sa aj pre takéto deti vytvoriť vhodné vzdelávacie prostredie.

Z týchto východísk sme vytvorili filozofiu našej školy, ktorá je založená na princípoch:

  • rešpektujúci prístup– zameranie na korektnú komunikáciu medzi dospelým a dieťaťom a vice versa (ako protiklad direktívneho prístupu, založeného na poslušnosti a podriadení sa autorite)
  • zameranie na vnútornú motiváciu– učenie a konanie, vychádzajúce z vlastného chcenia (ako protiklad učenia sa a konania, riadeného známkami, trestmi a odmenami)
  • zameranie na proces– učenie pre radosť z poznávania, riešenia, prekonávania prekážok (ako protiklad učenia zameraného na výkon a výsledok)
  • bezpečné učebné prostredie – učenie v neohrozenom prostredí (ako protiklad učenia založeného na konkurencii, súťaži, tlaku na výkon)
  • zvnútorňovanie etických hodnôt – konanie na základe etických princípov (ako protiklad ku konaniu na základe trestov a odmien)
  • zodpovednosť, sebarozvoj, fair-play, korektnosť, autonómia

Nevyhnutným predpokladom na to, aby naše prístupy, komunikácia, naša filozofia fungovala pre prospech detí, je jej akceptácia rodičmi.