Súkromná základná škola

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA CENADA pre žiakov s intelektovým nadaním (SZŠ CENADA)

SZŠ CENADA začala svoju činnosť 1. septembra 2008. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Vo vzdelávaní sa zameriava na adekvátnu kognitívnu stimuláciu žiakov (rozšírený obsah vzdelávania, špecifické aktivity a metódy), aplikáciu rešpektujúceho prístupu (zameranie na vnútornú motiváciu, zodpovednosť, samostatnosť, etické správanie) a elimináciu rizík vo vývine osobnosti (špeciálne programy). Realizuje aj experimentálne overovanie vzdelávania intelektovo nadaných detí (od 4 do 6 rokov) v úvodných ročníkoch základnej školy.